Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2019 14-2019 298 Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 Uznesenie č.298/2019
2019 14-2019 299 Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 Uznesenie č.299/2019
2019 14-2019 300 Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 Uznesenie č.300/2019
2019 14-2019 301 Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 Uznesenie č.301/2019
2019 14-2019 302 Spolufinancovanie projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja z Environmentálneho fondu na rok 2020 Uznesenie č.302/2019
2019 14-2019 303 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2019 Uznesenie č.303/2019
2019 14-2019 304 Nájom nebytových priestorov pre IDS Východ, s.r.o. Uznesenie č.304/2019
2019 14-2019 305 Nájom telocvične Hotelovej akadémie v Košiciach Uznesenie č.305/2019
2019 13-2019 242 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.242/2019
2019 13-2019 243 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.243/2019
2019 13-2019 244 Informatívna správa k plneniu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 185/2019 z 11. zasadnutia zo dňa 29. apríla 2019 Uznesenie č.244/2019
2019 13-2019 245 Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 166/2019 z 25. februára 2019 Uznesenie č.245/2019
2019 13-2019 246 Doplnenie Správy o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom hlavnéhokontrolóra Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia č. 222/2019 z 24. júna 2019 Uznesenie č.246/2019
2019 13-2019 247 Personálne zmeny v Dozornej rade Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.247/2019
2019 13-2019 248 Personálne zmeny v Komisii pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.248/2019
2019 13-2019 249 Personálne zmeny v Komisii územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.249/2019
2019 13-2019 250 Indikatívny zoznam investičných akcií financovaných z úveru od Európskejinvestičnej banky Uznesenie č.250/2019
2019 13-2019 251 Zmena doby čerpania a konečnej splatnosti úveru od Európskej investičnej banky Uznesenie č.251/2019
2019 13-2019 252 Bezodplatné nadobudnutie 100 % obchodného podielu v spoločnosti GeoSurvey, s. r. o., Polárna 2/1450, 040 12 Košice, IČO: 45 986 428 Uznesenie č.252/2019
2019 13-2019 253 Založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja a majetkovú účasť Košického samosprávneho kraja v tejto spoločnosti Uznesenie č.253/2019
2019 13-2019 254 2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019 Uznesenie č.254/2019
2019 13-2019 255 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2019 Uznesenie č.255/2019
2019 13-2019 256 Informácia o poskytnutých dotáciách do 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 5Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.256/2019
2019 13-2019 257 Spolufinancovanie projektu z operačného programu Efektívnaverejná správa, Špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.257/2019
2019 13-2019 258 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho krajač. 565/2017, zo dňa 23. októbra 2017, s názvom "Schválenie financovania projektu Kreatívneho centra Košického kraja v rámci IROP“ Uznesenie č.258/2019
2019 13-2019 259 Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 227/2019 a č. 173/2019 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov Uznesenie č.259/2019
2019 13-2019 260 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o organizácii referenda Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.260/2019
2019 13-2019 261 Etický kódex volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.261/2019
2019 13-2019 262 Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - vzor Uznesenie č.262/2019
2019 13-2019 263 Štatút Rady pre etiku volených predstaviteľov Košického samosprávneho kraja, jeho schválenie a vymenovanie členov rady Uznesenie č.263/2019