Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2006 6-2006 115 Spolufinancovanie a združenie prostriedkov projektu Udržateľný regionálny rozvoj Košického kraja Uznesenie č.115/2006
2006 6-2006 116 Doplnenie uznesenia č. 27/2006 a združenie prostriedkov v rámci schváleného projektu Robinwood (Iniciatíva Spoločenstva INTERREG III C) Uznesenie č.116/2006
2006 6-2006 117 Dodatok č. 1/2006, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.117/2006
2006 6-2006 118 Zriadenie vecného bremena v prospech Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Banská Bystrica Uznesenie č.118/2006
2006 6-2006 119 Predaj cesty pre obce Plešivec a Ardovo Uznesenie č.119/2006
2006 6-2006 120 Predĺženie nájmu pre občianske združenie Ľudia a perspektíva Uznesenie č.120/2006
2006 6-2006 121 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 2004/230 – plaváreň Uznesenie č.121/2006
2006 6-2006 122 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 2005/529 – Gelnica Uznesenie č.122/2006
2006 6-2006 123 Schválenie nájomnej zmluvy uzatvorenej Správou zdravotníckych zariadení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.123/2006
2006 6-2006 124 Kúpa pozemku v Spišskej Novej Vsi pre vodomernú šachtu Uznesenie č.124/2006
2006 6-2006 125 Schválenie podnikateľskej činnosti v rozsahu ohlasovanej živnosti pre rekreačné zariadenie v Danišovciach Uznesenie č.125/2006
2006 6-2006 126 Správa o činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2005, plán činnosti a rozpočet Agentúry na rok 2006 Uznesenie č.126/2006