Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2008 17-2008 429 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a Obcou Nový Ruskov Uznesenie č.429/2008
2008 17-2008 430 Predaj budovy na Nešporovej ulici v Košiciach Uznesenie č.430/2008
2008 17-2008 431 Predaj nehnuteľností na Považskej ulici v Košiciach Uznesenie č.431/2008
2008 17-2008 432 Predaj bývalého CO skladu v Zlatej Idke Uznesenie č.432/2008
2008 17-2008 433 Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve na prenájom nebytových priestorov bývalého LDCH v Strážskom pre spoločnosť GIOS, s.r.o. Uznesenie č.433/2008
2008 17-2008 434 Predaj budovy na Textilnej ulici v Košiciach Uznesenie č.434/2008
2008 17-2008 435 Predaj budovy na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.435/2008
2008 17-2008 436 Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v k. ú. Vyšný Klátov s Východoslovenskou distribučnou, a.s. Uznesenie č.436/2008
2008 17-2008 437 Zrušenie uznesenia č. 260/2007 na kúpu nehnuteľnosti na ul. Alžbetina 14 v Košiciach Uznesenie č.437/2008
2008 17-2008 438 Zmena uznesenia č. 352/2007 na predaj prevádzkového objektu na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.438/2008
2008 17-2008 439 Predaj pozemku a objektu "Šverma" v Gelnici - Turzov Uznesenie č.439/2008
2008 17-2008 440 Schválenie uzatvorenia zmluvy o dlhodobom nájme kaštieľa v Strážskom s Filantropiou michalovskej pravoslávnej eparchie v Michalovciach Uznesenie č.440/2008
2008 17-2008 441 Zámena nehnuteľností vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a Mesta Michalovce Uznesenie č.441/2008