Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2012 15-2012 408 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2010/2011 Uznesenie č.408/2012
2012 15-2012 409 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení na funkčné obdobie rokov 2012 - 2016 Uznesenie č.409/2012
2012 15-2012 410 Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 98/2010 zo dňa 28. júna 2010 a bodu 8. uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 731/2009 zo dňa 24. augusta 2009 Uznesenie č.410/2012
2012 15-2012 411 Vystúpenie Košického samosprávneho kraja z odbornej organizácie Slovenská asociácia procesného riadenia Uznesenie č.411/2012
2012 15-2012 412 Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja pre športový klub Klub MADA Bulík - Michalovce Uznesenie č.412/2012
2012 15-2012 413 Informatívna správa o činnosti nemocníc s poliklinikami po vstupe strategického investora Uznesenie č.413/2012
2012 15-2012 414 Podanie a spolufin.proj.„Virtuálna TI“v rámci OP Informatiz. spoloč.,P.os 2:Rozvoj pam. a fond. inštit. a obn. ich nár.infraštr.,Op.2.1:Digit.obsahu pam.a fond.inšt.,jeho arch.,spríst. a zlep.syst.jeho získ.,sprac.a ochr.K:OPIS-2012/2.1/06-DP Uznesenie č.414/2012
2012 15-2012 415 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.415/2012
2012 15-2012 416 Informatívna správa o činnosti Odboru implementácie SO/RO pre ROP KSK k 1. 03. 2012 Uznesenie č.416/2012
2012 15-2012 417 Spôsob prevodu domu a pozemkov v k. ú. Stredné Mesto na ulici Svätoplukova č. 28 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.417/2012
2012 15-2012 418 Spôsob prevodu budovy a pozemku v k.ú. Kráľovský Chlmec na ulici Pri štadióne č. 69 v Kráľovskom Chlmci na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.418/2012
2012 15-2012 419 Priamy predaj nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves na Jánskeho ulici v Spišskej Novej Vsi pre Karpi, spol. s r.o. Uznesenie č.419/2012
2012 15-2012 420 Zrušenie uzn.č.341/2011 -"Predaj chaty a poz.v k.ú.Bukovec", č. 315/2011-"Schvál.vyhl.OVS na predaj chaty a poz.v k.ú.Bukovec a schv.podm.OVS" v časti B) bod 2 a dopl.uzn.č.315/2011-"Schv.vyhl.OVS na predaj chaty a poz.v k.ú.Bukovec a schv.podmienok OVS Uznesenie č.420/2012
2012 15-2012 421 Kúpa pozemkov v k. ú. Michalovce na Lastomírskej ulici v Michalovciach od Slovak Telekom, a. s. Uznesenie č.421/2012
2012 15-2012 422 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckom zariadení v Moldave nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.422/2012
2012 15-2012 423 Nájom nebytových priestorov na ul. Tatranská č. 25 v Košiciach pre mesto Košice z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.423/2012
2012 15-2012 424 Prevod pozemkov v k. ú. Stráňany pre vlastníkov garáží na ul. Školská v Michalovciach Uznesenie č.424/2012
2012 15-2012 425 Prevod pozemku v k. ú. Južné Mesto pre vlastníkov garáže na ul. Alejová v Košiciach Uznesenie č.425/2012
2012 15-2012 426 Zámer Košického samosprávneho kraja na vstup do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Uznesenie č.426/2012