Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2006 2-2006 14 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.14/2006
2006 2-2006 15 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.15/2006
2006 2-2006 16 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2005 až december 2005, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2005, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2006 Uznesenie č.16/2006
2006 2-2006 17 Určenie odmeny hlavnému kontrolórovi JUDr. Vojtechovi Farkašovi za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku Uznesenie č.17/2006
2006 2-2006 18 Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.18/2006
2006 2-2006 19 Prechod zriaďovateľskej pôsobnosti k Východoslovenskej galérii Košice na Košický samosprávny kraj Uznesenie č.19/2006
2006 2-2006 20 Organizačná štruktúra Úradu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.20/2006
2006 2-2006 21 Rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2006 Uznesenie č.21/2006
2006 2-2006 22 Poriadok odmeňovania zamestnancov úradu a útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.22/2006
2006 2-2006 23 Spolufinancovanie projektu Prieskum managmentu a kategorizácia prírodných a chránených území Uznesenie č.23/2006
2006 2-2006 24 Spolufinancovanie projektu Spoločný informačný systém odpadového hospodárstva Uznesenie č.24/2006
2006 2-2006 25 Spolufinancovanie a združenie finančných prostriedkov v rámci projektu POKER - komunikácia, partnerstvá, spoločné východiská a zámery pre NUTS II Uznesenie č.25/2006
2006 2-2006 26 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond Uznesenie č.26/2006
2006 2-2006 27 Spolufinancovanie schváleného projektu Robinwood (Iniciatíva Spoločenstva INTERREG III C) Uznesenie č.27/2006
2006 2-2006 28 Zmluva o nájme nebytových priestorov SOU pôšt a telekomunikácií Košice a dodatky k nájomným zmluvám SOU strojárskeho Michalovce a SOU hutníckeho Košice Uznesenie č.28/2006
2006 2-2006 29 Schválenie nájomnej zmluvy uzatvorenej Nemocnicou s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce n. o. Uznesenie č.29/2006
2006 2-2006 30 Predaj obytného domu v Michalovciach Uznesenie č.30/2006
2006 2-2006 31 Zrušenie uznesenia č. 2005/385 Uznesenie č.31/2006
2006 2-2006 32 Nájom časti cestného telesa – Domica Uznesenie č.32/2006
2006 2-2006 33 Dodatok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva Uznesenie č.33/2006
2006 2-2006 34 Vymedzenie právomocí podpredsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Jána Szöllösa Uznesenie č.34/2006
2006 2-2006 35 Vymedzenie právomocí poslanca uvoľneného na dlhodobý výkon funkcie Ing. Emila Ďurovčíka a určenie mesačnej odmeny Uznesenie č.35/2006
2006 2-2006 36 Zvolení členovia komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.36/2006
2006 2-2006 37 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.37/2006
2006 2-2006 38 Delegovanie členov do výborov pre otázky zamestnanosti Uznesenie č.38/2006
2006 2-2006 39 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia, so sídlom ul. Boľská 41, 077 71 Kráľovský Chlmec Uznesenie č.39/2006