Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2006 4-2006 43 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.43/2006
2006 4-2006 44 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.44/2006
2006 4-2006 45 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie január 2006 až marec 2006 Uznesenie č.45/2006
2006 4-2006 46 Zbierka na výstavbu pamätníka obetiam havárie lietadla AN 24 pri maďarskej obci Hejce Uznesenie č.46/2006
2006 4-2006 47 Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/ 2003 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby Uznesenie č.47/2006
2006 4-2006 48 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o podmienkach poskytovania finančného príspevku právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Uznesenie č.48/2006
2006 4-2006 49 Zriadenie Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.49/2006
2006 4-2006 50 Zriadenie Komisie cirkví Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.50/2006
2006 4-2006 51 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.51/2006
2006 4-2006 52 Začatie konania vo veci porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. Uznesenie č.52/2006
2006 4-2006 53 Začatie konania vo veci porušenia ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. Uznesenie č.53/2006
2006 4-2006 54 Rámcová obsahová náplň rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na rok 2006 Uznesenie č.54/2006
2006 4-2006 55 Plány činností komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja rok 2006 Uznesenie č.55/2006
2006 4-2006 56 Informácia o financovaní výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave Uznesenie č.56/2006
2006 4-2006 57 Odvolanie generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja so sídlom v Košiciach Uznesenie č.57/2006
2006 4-2006 58 Vstup Košického samosprávneho kraja do Združenia samosprávnych krajov „SK 8“ Uznesenie č.58/2006
2006 4-2006 59 Odvolanie riaditeľky Domova sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou Uznesenie č.59/2006
2006 4-2006 60 Vyradenie Školy v prírode Medzev zo siete škôl a školských zariadení a jej následné zrušenie Uznesenie č.60/2006
2006 4-2006 61 Vyradenie Domova mládeže a Školskej jedálne pri Strednej veterinárnej škole, Nám. mladých poľnohospodárov 2, Košice – Barca zo siete škôl a školských zariadení a ich následné zrušenie Uznesenie č.61/2006
2006 4-2006 62 Zaradenie výdajne stravy pri Obchodnej akadémii, Kapušianska 2 v Michalovciach a pri SOU hutníckom, Železiarenská ul. v Košiciach - Šaci do siete škôl a školských zariadení a ich následné zriadenie Uznesenie č.62/2006
2006 4-2006 63 Informácia o príprave a zabezpečení osláv 330. výročia narodenia Františka II. Rákocziho a 100. výročia prevezenia a znovupochovania jeho telesných pozostatkov v Dóme sv. Alžbety v Košiciach Uznesenie č.63/2006
2006 4-2006 64 Zapojenie sa stredných škôl a inštitúcií kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do projektu Ministerstva kultúry SR "Kultúrne poukazy" Uznesenie č.64/2006
2006 4-2006 65 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Európsky sociálny fond Uznesenie č.65/2006
2006 4-2006 66 Stratégia rozvoja ľudských zdrojov Košického samosprávneho kraja 2006-2013 (priority a opatrenia) Uznesenie č.66/2006
2006 4-2006 67 Projekt „Katova bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu“ Uznesenie č.67/2006
2006 4-2006 68 Projekt „Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR“ Uznesenie č.68/2006
2006 4-2006 69 Spolufinancovanie projektu predkladaného na financovanie z fondu ERDF Uznesenie č.69/2006
2006 4-2006 70 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 2005/535 – Predaj časti pozemku na Strojárenskej ul. v Košiciach Uznesenie č.70/2006
2006 4-2006 71 Schválenie nájomnej zmluvy uzatvorenej Nemocnicou s poliklinikou Trebišov, a.s Uznesenie č.71/2006
2006 4-2006 72 Schválenie nájmu majetku pre Moldavu nad Bodvou Uznesenie č.72/2006