Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2006 6-2006 86 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.86/2006
2006 6-2006 87 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.87/2006
2006 6-2006 88 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl 2006 až máj 2006 Plán kontrol Útvaru kontroly Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2006 Uznesenie č.88/2006
2006 6-2006 89 Zásady kontrolnej činnosti v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.89/2006
2006 6-2006 90 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií Uznesenie č.90/2006
2006 6-2006 91 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.91/2006
2006 6-2006 92 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.92/2006
2006 6-2006 93 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2005 Uznesenie č.93/2006
2006 6-2006 94 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006 Uznesenie č.94/2006
2006 6-2006 95 Zmeny v organizačnej štruktúre Úradu Košického samosprávneho kraja – vytvorenie referátu cestovného ruchu v rámci odboru regionálneho rozvoja KSK, jeho úlohy a štruktúra Uznesenie č.95/2006
2006 6-2006 96 Vymenovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou Uznesenie č.96/2006
2006 6-2006 97 Personálne otázky Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.97/2006
2006 6-2006 98 Informatívna správa o prechode vecí z majetku štátu v nájme neziskovej organizácie, na ktorú prešli pôsobnosti poskytovať sociálne služby dňom 1. 1. 2002 do vlastníctva vyššieho územného celku Uznesenie č.98/2006
2006 6-2006 99 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond Uznesenie č.99/2006
2006 6-2006 100 Dodatok č. 1/2006, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.100/2006
2006 6-2006 101 Financovanie ciest v správe Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.101/2006
2006 6-2006 102 Informácia o zimnej údržbe ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v zimnom období 2005/2006 Uznesenie č.102/2006
2006 6-2006 103 Zmena Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 79/2006 Uznesenie č.103/2006
2006 6-2006 104 Personálne zmeny v Správnej rade Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n. o. Uznesenie č.104/2006
2006 6-2006 105 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n. o. Uznesenie č.105/2006
2006 6-2006 106 Zmena Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 80/2006, č. 82/2006 a č. 84/2006 Uznesenie č.106/2006
2006 6-2006 107 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.107/2006
2006 6-2006 108 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.108/2006
2006 6-2006 109 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. Uznesenie č.109/2006
2006 6-2006 110 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. Uznesenie č.110/2006
2006 6-2006 111 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. Uznesenie č.111/2006
2006 6-2006 112 Personálne zmeny v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. Uznesenie č.112/2006
2006 6-2006 113 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja zvolaním valných zhromaždení nemocníc s poliklinikou, akciových spoločností v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.113/2006
2006 6-2006 114 Informácia o Národnom strategickom referenčnom rámci SR a súvisiacich programových dokumentoch pre obdobie 2007 – 2013 a zapojenie Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.114/2006
2006 6-2006 115 Spolufinancovanie a združenie prostriedkov projektu Udržateľný regionálny rozvoj Košického kraja Uznesenie č.115/2006