Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2006 7-2006 127 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.127/2006
2006 7-2006 128 Vyhlásenie poslancov Košického samosprávneho kraja k prejavom extrémizmu a neznášanlivosti Uznesenie č.128/2006
2006 7-2006 129 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.129/2006
2006 7-2006 130 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún 2006 až júl 2006 Uznesenie č.130/2006
2006 7-2006 131 Čerpanie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2006 Uznesenie č.131/2006
2006 7-2006 132 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006 Uznesenie č.132/2006
2006 7-2006 133 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.133/2006
2006 7-2006 134 Základné podmienky financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja v období do roku 2009 Uznesenie č.134/2006
2006 7-2006 135 Rámcová dohoda o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblastnou štátnou administratívou Uznesenie č.135/2006
2006 7-2006 136 Vymenovanie riaditeľa Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Skladnej ulici č. 4 v Košiciach Uznesenie č.136/2006
2006 7-2006 137 Odmena podpredsedovi Košického samosprávneho kraja a poslancovi dlhodobo uvoľnenému na výkon funkcie za polročné plnenie úloh Uznesenie č.137/2006
2006 7-2006 138 Odmena hlavnému kontrolórovi za polročné plnenie úloh Uznesenie č.138/2006
2006 7-2006 139 Vzdanie sa funkcie predsedu Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a voľba predsedu do tejto funkcie Uznesenie č.139/2006
2006 7-2006 140 Zmeny v organizačnej štruktúre Úradu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.140/2006
2006 7-2006 141 Zaradenie Učilišťa, Sídlisko Breziny 282, Prakovce pri Spojenej škole s organizačnými zložkami SOU a OA Prakovce, Sídlisko Breziny 282, Prakovce do siete škôl a školských zariadení a jeho zriadenie Uznesenie č.141/2006
2006 7-2006 142 Vyradenie Školskej jedálne pri Strednom odbornom učilišti Prakovce zo siete škôl a školských zariadení a jej následné zrušenie Uznesenie č.142/2006
2006 7-2006 143 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Európsky sociálny fond Uznesenie č.143/2006
2006 7-2006 144 Zakladateľská zmluva a Stanovy Sprostredkovateľského orgánu pre Spoločný Regionálny operačný program Slovensko NUTS II – Východ Uznesenie č.144/2006
2006 7-2006 145 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 104/2006 a personálne zmeny v Správnej rade Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n.o. Uznesenie č.145/2006
2006 7-2006 146 Zmena uznesenia č. 2004/253 – predaj pozemku pod garážou Uznesenie č.146/2006
2006 7-2006 147 Zmena uznesenia č. 2004/254 – predaj pozemku pod garážou Uznesenie č.147/2006
2006 7-2006 148 Zmena uznesenia č. 2004/255 – predaj pozemku pod garážou Uznesenie č.148/2006
2006 7-2006 149 Zrušenie uznesenia č. 2005/435 Uznesenie č.149/2006
2006 7-2006 150 Zrušenie uznesenia č. 2005/437 Uznesenie č.150/2006
2006 7-2006 151 Zrušenie uznesenia č. 2005/439 Uznesenie č.151/2006
2006 7-2006 152 Kúpa školského objektu v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.152/2006