Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2006 8-2006 153 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.153/2006
2006 8-2006 154 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.154/2006
2006 8-2006 155 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august 2006 a september 2006 Uznesenie č.155/2006
2006 8-2006 156 Zmena Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2004 o zavedení dane z motorových vozidiel na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.156/2006
2006 8-2006 157 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.157/2006
2006 8-2006 158 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.158/2006
2006 8-2006 159 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006 Uznesenie č.159/2006
2006 8-2006 160 Štatút a personálne obsadenie Komisie pre cirkve a dialóg Uznesenie č.160/2006
2006 8-2006 161 Dodatok č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov - členov komisií zastupiteľstva Uznesenie č.161/2006
2006 8-2006 162 Vymenovanie generálneho riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.162/2006
2006 8-2006 163 Udelenie verejných ocenení – Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2006 Uznesenie č.163/2006
2006 8-2006 164 Vstup Košického samosprávneho kraja za člena Združenia európskych regiónov (ZER) Uznesenie č.164/2006
2006 8-2006 165 Informácia o príprave zimnej údržby ciest v sezóne 2006/2007 Uznesenie č.165/2006
2006 8-2006 166 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond Uznesenie č.166/2006
2006 8-2006 167 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školského zariadenia pri Domove mládeže, Medická 2, Košice Uznesenie č.167/2006
2006 8-2006 168 Schválenie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi neziskovou organizáciou Domovina n. o., ktorá zabezpečí poskytovanie sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých klientov Domova sociálnych služieb v Žehre, časť Hodkovce a Košickým samosprávnym krajom Uznesenie č.168/2006
2006 8-2006 169 Informatívna správa o stave realizácie projektu "POKER – komunikácia, partnerstvá, spoločné východiská a zámery pre NUTS II" Uznesenie č.169/2006
2006 8-2006 170 Zrušenie uznesenia č. 2005/449 k predaju pozemkov na Kukučínovej ul. v Košiciach Uznesenie č.170/2006
2006 8-2006 171 Predaj dielne a pozemku v Čiernej nad Tisou Uznesenie č.171/2006
2006 8-2006 172 Zámenná zmluva s mestom Moldava nad Bodvou Uznesenie č.172/2006