Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2006 9-2006 173 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.173/2006
2006 9-2006 174 Nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.174/2006
2006 9-2006 175 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.175/2006
2006 9-2006 176 Informatívna správa o možnosti partnerskej spolupráce medzi Košickým samosprávnym krajom a Krasnojarským krajom v Ruskej federácii Uznesenie č.176/2006
2006 9-2006 177 Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom samosprávnych krajov vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR Uznesenie č.177/2006
2006 9-2006 178 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2006 a november 2006, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2007 Uznesenie č.178/2006
2006 9-2006 179 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006 Uznesenie č.179/2006
2006 9-2006 180 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.180/2006
2006 9-2006 181 Rozpočet Košického samosprávneho kraja na roky 2007 - 2009 Uznesenie č.181/2006
2006 9-2006 182 Závery a stav zabezpečenia financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja do roku 2009 Uznesenie č.182/2006
2006 9-2006 183 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 - 2013 Uznesenie č.183/2006
2006 9-2006 184 Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2003 o spôsobe určenia úhrady, výške a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení jeho zmien a doplnkov schválených uznesením č. 47/2006 zo dňa 3. 4. 2006 Zastupiteľstvom KSK Uznesenie č.184/2006
2006 9-2006 185 Zmena a doplnenie Štatútu neziskovej organizácie Domova sociálnych služieb Kráľovce, n. o. a personálne zmeny v správnej rade Uznesenie č.185/2006
2006 9-2006 186 Racionalizácia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.186/2006
2006 9-2006 187 Súhlas s partnerstvom Košického samosprávneho kraja pri realizácii projektu - Návrh koncepcie regionálnej politiky mládeže Uznesenie č.187/2006
2006 9-2006 188 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond Uznesenie č.188/2006
2006 9-2006 189 Organizačná štruktúra Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.189/2006
2006 9-2006 190 Informácia o výsledkoch výberového konania a voľbe riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n. o. Uznesenie č.190/2006
2006 9-2006 191 Zrušenie nemocníc s poliklinikou, príspevkových organizácií Uznesenie č.191/2006
2006 9-2006 192 Zriadenie Správy záväzkov a pohľadávok, rozpočtovej organizácie Uznesenie č.192/2006
2006 9-2006 193 Rozvojový plán Slovensko - Východ Uznesenie č.193/2006
2006 9-2006 194 Vstup Košického samosprávneho kraja do záujmového združenia Košice IT Valley, z. p. o. Uznesenie č.194/2006
2006 9-2006 195 Rámcová obsahová náplň rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2007 Uznesenie č.195/2006
2006 9-2006 196 Plán činnosti komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2007 Uznesenie č.196/2006
2006 9-2006 197 Dodatok č. 5 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov - členov komisií zastupiteľstva Uznesenie č.197/2006
2006 9-2006 198 Odstránenie stavby v správe Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho v Strážskom Uznesenie č.198/2006
2006 9-2006 199 Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi obcou Vysoká nad Uhom a Košickým samosprávnym krajom Uznesenie č.199/2006
2006 9-2006 200 Zriadenie vecného bremena – práva prechodu a prejazdu cez pozemok vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.200/2006
2006 9-2006 201 Zrušenie uznesenia č. 2005/526 k OVS – predaj objektu bývalej gynekológie NsP v Spišskej Novej Vsi a zrušenie uznesenia č. 78/2006 k menovaniu komisie pre OVS – predaj objektu bývalej gynekológie NsP v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.201/2006
2006 9-2006 202 Zrušenie uznesenia č. 2005/389 k OVS – predaj CO skladu v Zlatej Idke a zrušenie uznesenia č. 77/2006 k menovaniu komisie pre OVS – predaj CO skladu v Zlatej Idke Uznesenie č.202/2006