Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2007 10-2007 208 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.208/2007
2007 10-2007 209 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.209/2007
2007 10-2007 210 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2006 a január 2007, Správa kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2006 Uznesenie č.210/2007
2007 10-2007 211 Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.211/2007
2007 10-2007 212 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 Uznesenie č.212/2007
2007 10-2007 213 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.213/2007
2007 10-2007 214 Riešenie problematiky vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v podmienkach stredných škôl Uznesenie č.214/2007
2007 10-2007 215 Spoločný program rozvoja podmienok rómskej národnostnej menšiny – riešenia inklúzie marginalizovaných skupín obyvateľstva z európskych fondov Uznesenie č.215/2007
2007 10-2007 216 Prehľad nákladovosti škôl a školských zariadení v oblasti spotreby energií Uznesenie č.216/2007
2007 10-2007 217 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Uznesenie č.217/2007
2007 10-2007 218 Informatívna správa o Národnom strategickom referenčnom rámci a súvisiacich programových dokumentoch a Národnom strategickom pláne rozvoja vidieka pre obdobie 2007 – 2013 Uznesenie č.218/2007
2007 10-2007 219 Vyhlásenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k zriadeniu Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom na úrovni NUTS 3 (ďalej len SO/RO) pre implementáciu Regionálneho operačného programu pre roky 2007-2013 Uznesenie č.219/2007
2007 10-2007 220 Globálny logistický industriálny park v Košiciach Uznesenie č.220/2007
2007 10-2007 221 Informatívna správa o strategických projektoch v oblasti Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Operačný program Výskum a vývoj Uznesenie č.221/2007
2007 10-2007 222 Zrušenie Pravidiel obchodných verejnych súťaží Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.222/2007
2007 10-2007 223 Doplnenie Štatútu Komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.223/2007
2007 10-2007 224 Realizácia projektu „Kultúrne poukazy“ v podmienkach stredných škôl a organizácií kultúry v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.224/2007
2007 10-2007 225 Zrušenie Správy zdravotníckych zariadení Košického samosprávneho kraja, príspevkovej organizácie a založenie Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spoločnosti s ručením obmedzeným Uznesenie č.225/2007
2007 10-2007 226 Zrušenie Polikliniky Moldava nad Bodvou, príspevkovej organizácie a založenie Správy nebytových priestorov, spoločnosti s ručením obmedzeným Uznesenie č.226/2007
2007 10-2007 227 Odvolanie riaditeľa Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Rožňave z funkcie Uznesenie č.227/2007
2007 10-2007 228 Personálne otázky Komisie zdravotníctva Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.228/2007
2007 10-2007 229 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.229/2007
2007 10-2007 230 Odstránenie stavby v areáli DSS Žehra - Hodkovce Uznesenie č.230/2007
2007 10-2007 231 Odstránenie stavby bývalého internátu v areáli na Hornádskej ulici v Krompachoch Uznesenie č.231/2007
2007 10-2007 232 Predaj nehnuteľností v Krompachoch pre spoločnosť KINREJAM s.r.o. Uznesenie č.232/2007
2007 10-2007 233 Predaj nehnuteľnosti v Brzotíne pre spoločnosť SANAS s.r.o. Rožňava Uznesenie č.233/2007
2007 10-2007 234 Schválenie nájomnej zmluvy na pozemky potrebné pre rekonštrukciu cesty II/535 Mlynky Uznesenie č.234/2007