Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2007 11-2007 235 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.235/2007
2007 11-2007 236 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.236/2007
2007 11-2007 237 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február 2007 a marec 2007 Uznesenie č.237/2007
2007 11-2007 238 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 Uznesenie č.238/2007
2007 11-2007 239 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.239/2007
2007 11-2007 240 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK vzmysle VZN č. 3/2006 Uznesenie č.240/2007
2007 11-2007 241 Informatívna správa o Analytickej časti plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 - 2013 Uznesenie č.241/2007
2007 11-2007 242 Realizácia stavebných úprav ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v roku 2007 Uznesenie č.242/2007
2007 11-2007 243 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ Uznesenie č.243/2007
2007 11-2007 244 Priebežná informatívna správa o implementovanom projekte „Stratégia rozvoja vidieka Košického samosprávneho kraja“ Uznesenie č.244/2007
2007 11-2007 245 Priebežná informatívna správa o implementovanom projekte ROBINWOOD Uznesenie č.245/2007
2007 11-2007 246 Vymenovanie riaditeľa Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Rožňave do funkcie Uznesenie č.246/2007
2007 11-2007 247 Vymenovanie konateľa a členov dozornej rady Správy majetku Košického samosprávneho kraja, s. r. o. Uznesenie č.247/2007
2007 11-2007 248 Vymenovanie konateľa a členov dozornej rady Správy nebytových priestorov Moldava nad Bodvou, s. r. o. Uznesenie č.248/2007
2007 11-2007 249 Vymenovanie riaditeľky Zemplínskej knižnice v Trebišove Uznesenie č.249/2007
2007 11-2007 250 Vymenovanie riaditeľky Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach Uznesenie č.250/2007
2007 11-2007 251 Personálne zmeny v predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. Uznesenie č.251/2007
2007 11-2007 252 Informácia o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. Uznesenie č.252/2007
2007 11-2007 253 Odvolanie delegovaného zástupcu zriaďovateľa v radách škôl a delegovanie nových zástupcov zriaďovateľa do rád škôl Uznesenie č.253/2007
2007 11-2007 254 Personálne otázky Komisie územného plánovania a životného prostredia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.254/2007
2007 11-2007 255 Vymenovanie riaditeľa Správy záväzkov a pohľadávok a zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 192/2006 Uznesenie č.255/2007
2007 11-2007 256 Zmena organizačnej štruktúry Úradu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.256/2007
2007 11-2007 257 Správa o činnosti na rok 2007 a personálne otázky Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.257/2007
2007 11-2007 258 Schválenie dodatku k nájomnej zmluve uzatvorenej Správou zdravotníckych zariadení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.258/2007
2007 11-2007 259 Odstránenie stavby v areáli DD a DSS, Betliarska 18, Rožňava Uznesenie č.259/2007
2007 11-2007 260 Kúpa nehnuteľností na ul. Alžbetina 14 v Košiciach Uznesenie č.260/2007
2007 11-2007 261 Zámena pozemkov s mestom Košice na ul. Galenova a Kuzmányho v Košiciach Uznesenie č.261/2007
2007 11-2007 262 Zámena nehnuteľností s mestom Košice – Abovská 24 a pozemky v Barci za Murgašovu 2 Uznesenie č.262/2007
2007 11-2007 263 Predaj trafostanice v Žehre – Hodkovciach Uznesenie č.263/2007
2007 11-2007 264 Predaj pozemkov na Kukučínovej ulici v Košiciach Uznesenie č.264/2007