Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2007 12-2007 268 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.268/2007
2007 12-2007 269 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.269/2007
2007 12-2007 270 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl 2007 a máj 2007, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2007 Uznesenie č.270/2007
2007 12-2007 271 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2006 Uznesenie č.271/2007
2007 12-2007 272 Zabezpečenie nákupu CT prístrojov pre nemocnice s poliklinikami Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.272/2007
2007 12-2007 273 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 Uznesenie č.273/2007
2007 12-2007 274 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. SK podľa VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.274/2007
2007 12-2007 275 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.275/2007
2007 12-2007 276 Odmena podpredsedovi Košického samosprávneho kraja a poslancovi dlhodobo uvoľnenému na výkon funkcie za polročné plnenie úloh Uznesenie č.276/2007
2007 12-2007 277 Odmena hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za polročné plnenie úloh Uznesenie č.277/2007
2007 12-2007 278 Postup Košického samosprávneho kraja pri zavedení eura Uznesenie č.278/2007
2007 12-2007 279 Partnerská dohoda medzi Košickým samosprávnym krajom a Krajinským združením Porýnia Uznesenie č.279/2007
2007 12-2007 280 Predaj spoluvlastníckeho podielu na kaštieli v Košiciach - Barci Uznesenie č.280/2007
2007 12-2007 281 Vstup Košického samosprávneho kraja do spoločnosti INTERHOTELY Košice, a.s. Uznesenie č.281/2007
2007 12-2007 282 Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.282/2007
2007 12-2007 283 Priebežná informatívna správa o implementovaných projektoch - Regionálna inovačná stratégia (RIS) Uznesenie č.283/2007
2007 12-2007 284 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2006-2007 Uznesenie č.284/2007
2007 12-2007 285 Realizácia integrovaného dopravného systému v Košickom kraji Uznesenie č.285/2007
2007 12-2007 286 Zmeny stanov nemocníc s poliklinikou, akciových spoločností Uznesenie č.286/2007
2007 12-2007 287 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností za rok 2006 Uznesenie č.287/2007
2007 12-2007 288 Zachovanie činnosti poskytovania rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci v NsP Spišská Nová Ves Uznesenie č.288/2007
2007 12-2007 289 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. za rok 2006 Uznesenie č.289/2007
2007 12-2007 290 Rámcová obsahová náplň rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2007 Uznesenie č.290/2007
2007 12-2007 291 Plán činnosti komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2007 Uznesenie č.291/2007
2007 12-2007 292 Zámena nehnuteľností s Mestom Strážske Uznesenie č.292/2007
2007 12-2007 293 Predaj bývalého sanatória v Čučme pri Rožňave Uznesenie č.293/2007
2007 12-2007 294 Predaj bývalej Školy v prírode vo Vyšnom Medzeve Uznesenie č.294/2007
2007 12-2007 295 Predaj budovy na Kapušianskej ulici v Michalovciach Uznesenie č.295/2007
2007 12-2007 296 Schválenie podnájomnej zmluvy medzi SEZ, a.s. a Mestom Krompachy Uznesenie č.296/2007
2007 12-2007 297 Predaj haly v Rožňave Uznesenie č.297/2007