Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2007 13-2007 301 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.301/2007
2007 13-2007 302 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.302/2007
2007 13-2007 303 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún 2007 a júl 2007 Uznesenie č.303/2007
2007 13-2007 304 Čerpanie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za I. polrok 2007 Uznesenie č.304/2007
2007 13-2007 305 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 Uznesenie č.305/2007
2007 13-2007 306 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.306/2007
2007 13-2007 307 Odmena poslancovi dlhodobo uvoľnenému na výkon funkcie Uznesenie č.307/2007
2007 13-2007 308 Vymenovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb v Košiciach, Park mládeže 3 Uznesenie č.308/2007
2007 13-2007 309 Dodatok č. 2/2007, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.309/2007
2007 13-2007 310 Prenájom časti pozemku vo vlastníctve KSK obci Margecany Uznesenie č.310/2007
2007 13-2007 311 Prenájom častí pozemkov obci Zemplínska Teplica za účelom výstavby chodníkov Uznesenie č.311/2007
2007 13-2007 312 Odstránenie stavby v areáli Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice Uznesenie č.312/2007
2007 13-2007 313 Predaj pozemkov na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi pre Mesto Spišská Nová Ves Uznesenie č.313/2007
2007 13-2007 314 Predaj pozemkov v Čečejovciach Uznesenie č.314/2007
2007 13-2007 315 Predaj pozemku v Košiciach - Šaci pre SPP - distribúcia, a.s. Uznesenie č.315/2007
2007 13-2007 316 Predaj pozemkov pre Obec Parchovany Uznesenie č.316/2007
2007 13-2007 317 Odstránenie stavby v stredisku Matilda Huta Uznesenie č.317/2007
2007 13-2007 318 Vysporiadanie majetkových vzťahov k nehnuteľnostiam v Košiciach, časť Nižné Kapustníky Uznesenie č.318/2007
2007 13-2007 319 Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti TESCO Stores SR, a.s. v Krompachoch Uznesenie č.319/2007