Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2007 14-2007 320 Schválenie programu, voľba návrhovej komisie Uznesenie č.320/2007
2007 14-2007 321 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.321/2007
2007 14-2007 322 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august 2007 a september 2007 Uznesenie č.322/2007
2007 14-2007 323 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 Uznesenie č.323/2007
2007 14-2007 324 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.324/2007
2007 14-2007 325 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.325/2007
2007 14-2007 326 Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.326/2007
2007 14-2007 327 Udelenie verejných ocenení - Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2007 Uznesenie č.327/2007
2007 14-2007 328 Úprava č. 1 smernej časti Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Košický kraj Uznesenie č.328/2007
2007 14-2007 329 Stratégia rozvoja vidieka Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.329/2007
2007 14-2007 330 Informácia o prijatých opatreniach KSK na základe výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obcí a samosprávnych krajov, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR v neziskovej organizácii Lux, Košice Uznesenie č.330/2007
2007 14-2007 331 Informácia o realizácii stavebných úprav ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v roku 2007 (PPP) Uznesenie č.331/2007
2007 14-2007 332 Informácia o zimnej údržbe ciest vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja v zimnom období 2007/2008 Uznesenie č.332/2007
2007 14-2007 333 Odvolanie zástupcov zriaďovateľa z rád škôl a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školského zariadenia Uznesenie č.333/2007
2007 14-2007 334 Zmena Zakladateľskej listiny Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. Uznesenie č.334/2007
2007 14-2007 335 Vymenovanie riaditeľa Spišského divadla v Spišskej Novej vsi do funkcie Uznesenie č.335/2007
2007 14-2007 336 Informácia o opatreniach prijatých voči riaditeľovi Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb, Skladná č. 4, Košice Uznesenie č.336/2007
2007 14-2007 337 Návrh na menovanie nových členov dozornej rady pri Agentúre na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.337/2007
2007 14-2007 338 Personálne otázky Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.338/2007
2007 14-2007 339 Dodatok č.1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Poriadok odmeňovania zamestnancov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.339/2007
2007 14-2007 340 Informácia o vzdaní sa Ing. Michala Iľka z funkcie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.340/2007
2007 14-2007 341 Zrušenie uznesenia č. 6/2006, č. 35/2006 a č. 34/2006, voľba Ing. Emila Ďurovčíka za podpredsedu Košického samosprávneho kraja a určenie odmeny podpredsedovi Ing. Emilovi Ďurovčíkovi a podpredsedovi Ing. Jánovi Szöllösovi Uznesenie č.341/2007
2007 14-2007 342 Predaj rekreačného objektu v Remetských Hámroch Uznesenie č.342/2007
2007 14-2007 343 Predaj internátnej budovy v Čečejovciach Uznesenie č.343/2007
2007 14-2007 344 Predaj prevádzkového objektu na Fabíniho ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.344/2007
2007 14-2007 345 Predaj pozemku v areáli Nemocnice s poliklinikou v Trebišove Uznesenie č.345/2007
2007 14-2007 346 Predaj pozemku v obci Smižany Uznesenie č.346/2007
2007 14-2007 347 Predaj garáží v obci Leles Uznesenie č.347/2007
2007 14-2007 348 Zmena doby nájmu pozemku v Margecanoch Uznesenie č.348/2007
2007 14-2007 349 Predaj pozemku v Michalovciach Uznesenie č.349/2007