Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2007 15-2007 353 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.353/2007
2007 15-2007 354 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.354/2007
2007 15-2007 355 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2007 a november 2007, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I.polroka 2008 Uznesenie č.355/2007
2007 15-2007 356 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007 Uznesenie č.356/2007
2007 15-2007 357 Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Investors Service Uznesenie č.357/2007
2007 15-2007 358 Rozpočet Košického samosprávneho kraja na roky 2008 - 2010 Uznesenie č.358/2007
2007 15-2007 359 Stav príprav na zavedenie eura v podmienkach Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.359/2007
2007 15-2007 360 II. etapa Racionalizácie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.360/2007
2007 15-2007 361 Koncepcia rozvoja športu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.361/2007
2007 15-2007 362 Energetická politika Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.362/2007
2007 15-2007 363 Informatívna správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 Uznesenie č.363/2007
2007 15-2007 364 Schválenie delegovaných zástupcov právnických osôb, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní do rád škôl Uznesenie č.364/2007
2007 15-2007 365 Rámcová obsahová náplň rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I.polrok 2008 Uznesenie č.365/2007
2007 15-2007 366 Plán činnosti komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2008 Uznesenie č.366/2007
2007 15-2007 367 Majetkové vysporiadanie s Obcou Priekopa Uznesenie č.367/2007
2007 15-2007 368 Schválenie nájmu pre DSS Kráľovce n.o. Uznesenie č.368/2007
2007 15-2007 369 Schválenie zmluvy o budúcej zmluve so Slovenskou správou ciest Uznesenie č.369/2007
2007 15-2007 370 Schválenie zmeny doby nájmu pre Medical Consulting s.r.o. Uznesenie č.370/2007
2007 15-2007 371 Zrušenie Uznesenia č. 294/2007 na predaj bývalej Školy v prírode vo Vyšnom Medzeve Uznesenie č.371/2007
2007 15-2007 372 Prenájom pozemku pre Obec Oborín Uznesenie č.372/2007
2007 15-2007 373 Zrušenie Uznesenia č. 265/2007 na predaj nehnuteľností na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.373/2007
2007 15-2007 374 Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu 'Katova Bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu' a vytvorenie fondu na udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu KSK Uznesenie č.374/2007
2007 15-2007 375 Delegovanie poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach Uznesenie č.375/2007
2007 15-2007 376 Vymenovanie riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.376/2007
2007 15-2007 377 Personálna zmena v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.377/2007
2007 15-2007 378 Dodatok č. 6 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov - členov komisií zastupiteľstva Uznesenie č.378/2007