Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2008 16-2008 379 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.379/2008
2008 16-2008 380 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.380/2008
2008 16-2008 381 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2007 a január 2008, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2007 Uznesenie č.381/2008
2008 16-2008 382 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 – 2013 Uznesenie č.382/2008
2008 16-2008 383 Informácia o postupe financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej investičnej banky v roku 2007 Uznesenie č.383/2008
2008 16-2008 384 Zámer vytvorenia Regionálneho inovačného centra Košice v nadväznosti na Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Operačný program Výskum a vývoj a vystúpenie Košického samosprávneho kraja zo záujmového združenia TECHNICOM KOŠICE Uznesenie č.384/2008
2008 16-2008 385 Reštrukturalizácia prevzatých záväzkov nemocníc s poliklinikami v zriaďovatelskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.385/2008
2008 16-2008 386 Schválenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a spolufinancovania projektu - 'Obnoviteľné zdroje energie na školách' - Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus Uznesenie č.386/2008
2008 16-2008 387 Rámcová dohoda o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom (Slovenská republika) a Krasnojarským krajom (Ruská federácia) Uznesenie č.387/2008
2008 16-2008 388 Informácia o postupe prípravy financovania dopravnej infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej únie na roky 2008-2013 Uznesenie č.388/2008
2008 16-2008 389 Informatívna správa o Regionálnom operačnom programe a ďalších schválených operačných programoch, podporovaných aktivitách, kde prijímateľom pomoci je VÚC Uznesenie č.389/2008
2008 16-2008 390 Informatívna správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu VÚC Košický kraj a návrh na obstaranie Zmien a doplnkov 2008 Uznesenie č.390/2008
2008 16-2008 391 Informatívna správa o programoch cezhraničnej spolupráce 2007-2013 Uznesenie č.391/2008
2008 16-2008 392 Personálne otázky Školskej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.392/2008
2008 16-2008 393 Personálne otázky komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.393/2008
2008 16-2008 394 Zmena uznesenia č. 263/2007 na predaj trafostanice v Žehre - Hodkovciach Uznesenie č.394/2008
2008 16-2008 395 Kúpa pozemku na Ostrovského ulici v Košiciach Uznesenie č.395/2008
2008 16-2008 396 Zrušenie uznesenia č. 368/2007 – schválenie nájmu pre Domov sociálnych služieb Kráľovce, n.o. Uznesenie č.396/2008
2008 16-2008 397 Zmena Zakladateľskej listiny Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. Uznesenie č.397/2008
2008 16-2008 398 Združenie finančných prostriedkov v rámci projektu Robinwood (Iniciatíva Spoločenstva INTERREG III C) Uznesenie č.398/2008
2008 16-2008 399 Delegovanie poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach Uznesenie č.399/2008