Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2008 17-2008 400 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.400/2008
2008 17-2008 401 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.401/2008
2008 17-2008 402 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2008 Uznesenie č.402/2008
2008 17-2008 403 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2007 Uznesenie č.403/2008
2008 17-2008 404 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2008 Uznesenie č.404/2008
2008 17-2008 405 Rozpis rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2008 v odvetví kultúry Uznesenie č.405/2008
2008 17-2008 406 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.406/2008
2008 17-2008 407 Zmeny a doplnky VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.407/2008
2008 17-2008 408 Vystúpenie Košického samosprávneho kraja zo združenia BIOMASA Uznesenie č.408/2008
2008 17-2008 409 Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie rokov 2008-2015 Uznesenie č.409/2008
2008 17-2008 410 Regionálna inovačná stratégia Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.410/2008
2008 17-2008 411 Informatívna správa o priebehu realizácie projektu Vzdelávanie na vidieku, príprava Košického samosprávneho kraja na program LEADER, vytváranie miestnych akčných skupín a stratégií rozvoja Uznesenie č.411/2008
2008 17-2008 412 Informatívna správa o priebehu realizácie projektu Prieskum manažmentu a kategorizácia prírodných a chránených území Uznesenie č.412/2008
2008 17-2008 413 Informatívna správa o priebehu realizácie projektu CLUST - NET Uznesenie č.413/2008
2008 17-2008 414 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.414/2008
2008 17-2008 415 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.415/2008
2008 17-2008 416 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.416/2008
2008 17-2008 417 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.417/2008
2008 17-2008 418 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.418/2008
2008 17-2008 419 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.419/2008
2008 17-2008 420 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.420/2008
2008 17-2008 421 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania Uznesenie č.421/2008
2008 17-2008 422 Zámer rozvoja cestnej infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EÚ na roky 2008 - 2013 Uznesenie č.422/2008
2008 17-2008 423 Projekt CESTA - Centrá komunitných služieb - terénna realizácia nástroja zmeny kvality života viacnásobne marginalizovaných rómskych komunít v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji Uznesenie č.423/2008
2008 17-2008 424 Informácia o výsledkoch výberového konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.424/2008
2008 17-2008 425 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.425/2008
2008 17-2008 426 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení Uznesenie č.426/2008
2008 17-2008 427 Schválenie delegovaných zástupcov právnických osôb, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní do rád škôl a školských zariadení Uznesenie č.427/2008
2008 17-2008 428 Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie od 01.07.2007 do 31.12.2007 Uznesenie č.428/2008
2008 17-2008 429 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a Obcou Nový Ruskov Uznesenie č.429/2008