Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2008 18-2008 442 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.442/2008
2008 18-2008 443 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.443/2008
2008 18-2008 444 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2008, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polrok 2008 Uznesenie č.444/2008
2008 18-2008 445 Vstup Košického samosprávneho kraja do projektu kandidatúry Mesta Košice na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 Uznesenie č.445/2008
2008 18-2008 446 Podmienky účasti a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.446/2008
2008 18-2008 447 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2008 Uznesenie č.447/2008
2008 18-2008 448 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.448/2008
2008 18-2008 449 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.449/2008
2008 18-2008 450 Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.450/2008
2008 18-2008 451 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Uznesenie č.451/2008
2008 18-2008 452 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 - 2013, I. aktualizácia Uznesenie č.452/2008
2008 18-2008 453 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský kras Uznesenie č.453/2008
2008 18-2008 454 Priebežná správa k projektu vybudovania Integrovaného dopravného systému koľajovej osobnej dopravy v Košickom regióne a na území mesta Košice Uznesenie č.454/2008
2008 18-2008 455 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2007/2008 Uznesenie č.455/2008
2008 18-2008 456 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2007 a Plán činnosti Agentúry na rok 2008 Uznesenie č.456/2008
2008 18-2008 457 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným za obdobie od 01. 07. 2007 do 31. 12. 2007 Uznesenie č.457/2008
2008 18-2008 458 Analýza nemocníc Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.458/2008
2008 18-2008 459 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností za rok 2007 Uznesenie č.459/2008
2008 18-2008 460 Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach Uznesenie č.460/2008
2008 18-2008 461 Rámcová obsahová náplň rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2008 Uznesenie č.461/2008
2008 18-2008 462 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2008 Uznesenie č.462/2008
2008 18-2008 463 Založenie akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. a návrh zakladateľa na zrušenie neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, n.o. Uznesenie č.463/2008
2008 18-2008 464 Predaj objektu "Modrý pavilón" v Rožňave Uznesenie č.464/2008
2008 18-2008 465 Predaj areálu dielní v obci Rudňany Uznesenie č.465/2008
2008 18-2008 466 Predaj rekreačného zariadenia pre Obec Danišovce Uznesenie č.466/2008
2008 18-2008 467 Predaj zdravotného strediska v obci Kysak Uznesenie č.467/2008
2008 18-2008 468 Predaj Zichyho kaštieľa pre Mestskú časť Košice - Barca Uznesenie č.468/2008
2008 18-2008 469 Predaj zdravotného strediska na Abovskej ulici pre Mestskú časť Košice - Barca Uznesenie č.469/2008
2008 18-2008 470 Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene v katastrálnom území Vajkovce s Východoslovenskou distribučnou, a.s. Uznesenie č.470/2008
2008 18-2008 471 Zrušenie uznesenia č. 313/2007 na predaj pozemkov na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.471/2008