Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2008 19-2008 475 Schválenie programu, voľba členov volebnej komisie a voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.475/2008
2008 19-2008 476 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.476/2008
2008 19-2008 477 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2008 Uznesenie č.477/2008
2008 19-2008 478 Voľba hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.478/2008
2008 19-2008 479 Čerpanie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2008 Uznesenie č.479/2008
2008 19-2008 480 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2008 Uznesenie č.480/2008
2008 19-2008 481 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov KSK v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.481/2008
2008 19-2008 482 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Uznesenie č.482/2008
2008 19-2008 483 Informácia o situácii v povodňou postihnutých oblastiach v Košickom kraji, o spôsobených škodách a odstraňovaní následkov povodní Uznesenie č.483/2008
2008 19-2008 484 Stratégia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.484/2008
2008 19-2008 485 Členstvo Košického samosprávneho kraja v Slovenskej asociácii procesného riadenia Uznesenie č.485/2008
2008 19-2008 486 Zlúčenie spoločnosti INTERHOTELY KOŠICE a.s. s akciovou spoločnosťou INTERHOTEL KOŠICE Uznesenie č.486/2008
2008 19-2008 487 Koncepcia rozvoja informačných systémov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.487/2008
2008 19-2008 488 Stratégia vo vzťahu k marginalizovaným skupinám Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.488/2008
2008 19-2008 489 Informatívna správa o realizácii medzinárodného projektu RED CODE - Regional Disaster Common Defence (Spoločná ochrana pred regionálnymi katastrofami) Uznesenie č.489/2008
2008 19-2008 490 Informatívna správa o určení zdravotných obvodov Uznesenie č.490/2008
2008 19-2008 491 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ - Európsky sociálny fond Uznesenie č.491/2008
2008 19-2008 492 Spolufinancovanie projektu Katova Bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu Uznesenie č.492/2008
2008 19-2008 493 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 463/2008 Uznesenie č.493/2008
2008 19-2008 494 Skvalitnenie televízneho Magazínu Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.494/2008
2008 19-2008 495 Odvolanie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach z funkcie a menovanie riaditeľky Východoslovenskej galérie v Košiciach na dobu určitú Uznesenie č.495/2008
2008 19-2008 496 Delegovanie poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave Uznesenie č.496/2008
2008 19-2008 497 Predaj nehnuteľností na Hornádskej ulici v Krompachoch pre Mesto Krompachy Uznesenie č.497/2008
2008 19-2008 498 Predaj pozemkov pod garážami na Komenského ulici v Košiciach Uznesenie č.498/2008
2008 19-2008 499 Predaj pozemku v Margecanoch pre Obec Margecany Uznesenie č.499/2008
2008 19-2008 500 Predaj bývalej čističky s pozemkom v Rožňave Uznesenie č.500/2008
2008 19-2008 501 Predaj objektu bývalej márnice v Šemši Uznesenie č.501/2008
2008 19-2008 502 Predaj dielní v Čiernej nad Tisou Uznesenie č.502/2008
2008 19-2008 503 Predaj pozemkov na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.503/2008
2008 19-2008 504 Predaj bývalého CO skladu s pozemkom v Čučme pri Rožňave Uznesenie č.504/2008