Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2008 20-2008 508 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.508/2008
2008 20-2008 509 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.509/2008
2008 20-2008 510 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2008 Uznesenie č.510/2008
2008 20-2008 511 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2008 Uznesenie č.511/2008
2008 20-2008 512 Dodatok k Zásadám tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.512/2008
2008 20-2008 513 Poskytnutie dotácií nad 100 tis. Sk podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.513/2008
2008 20-2008 514 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.514/2008
2008 20-2008 515 Stav príprav Košického samosprávneho kraja a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pri zabezpečovaní prechodu na EUR Uznesenie č.515/2008
2008 20-2008 516 Zaradenie materiálu o prijatí uznesenia k plánovanému zrušeniu Leteckej vojenskej nemocnice, a.s. Košice na mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v mesiaci november 2008 Uznesenie č.516/2008
2008 20-2008 517 Zmeny Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov schválených Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja uznesením č. 407/2008 zo dňa 28. apríla 2008 Uznesenie č.517/2008
2008 20-2008 518 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytnutí dotácie na rozvoj športu Uznesenie č.518/2008
2008 20-2008 519 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení hranice aglomerácie pre účely spracovania strategickej hlukovej mapy a akčných plánov ochrany pred hlukom Uznesenie č.519/2008
2008 20-2008 520 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Uznesenie č.520/2008
2008 20-2008 521 Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy v Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom vo Viničkách Uznesenie č.521/2008
2008 20-2008 522 Zmena siete osvetových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - Zriadenie príspevkovej organizácie "Kultúrne centrum Abova" so sídlom v Bidovciach Uznesenie č.522/2008
2008 20-2008 523 Zmena siete osvetových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - Zriadenie príspevkovej organizácie "Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria" so sídlom v Moldave nad Bodvou Uznesenie č.523/2008
2008 20-2008 524 Zmena siete osvetových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - Zrušenie rozpočtovej organizácie "Hvezdáreň Medzev" so sídlom Štóska 174, 044 25 Medzev Uznesenie č.524/2008
2008 20-2008 525 Stratégia rozvoja vidieka v gemerskej časti okresu Rožňava – informatívna správa Uznesenie č.525/2008
2008 20-2008 526 Stratégia rozvoja vidieka subregiónu Národného parku Slovenský raj – informatívna správa Uznesenie č.526/2008
2008 20-2008 527 Stratégia rozvoja vidieka v mikroregióne Zemplínska šírava – Morské oko – informatívna správa Uznesenie č.527/2008
2008 20-2008 528 Stratégia rozvoja vidieka v Tokajskej vinohradníckej oblasti - informatívna správa Uznesenie č.528/2008
2008 20-2008 529 Informatívna správa o realizácii medzinárodného projektu MISTER – Military and Industrial SiTEs Reuse (Znovuvyužitie armádnych a priemyselných zón) Uznesenie č.529/2008
2008 20-2008 530 Informácia o implementácii Regionálnej inovačnej stratégie prostredníctvom projektov Uznesenie č.530/2008
2008 20-2008 531 Informatívna správa o zrealizovanom projekte z fondov EÚ "Inštitucionalizácia integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy Košického kraja" Uznesenie č.531/2008
2008 20-2008 532 Informácia o príprave zimnej údržby ciest na sezónu 2008/2009 Uznesenie č.532/2008
2008 20-2008 533 Informácia o rozsahu škôd na majetku KSK, náklady na opravu poškodeného majetku, postup Úradu KSK počas povodní vo vzťahu k subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti a opatrenia na ochranu objektov KSK pred povodňami do budúcnosti Uznesenie č.533/2008
2008 20-2008 534 Delegovanie poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena do výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.534/2008
2008 20-2008 535 Personálne zmeny v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.535/2008
2008 20-2008 536 Predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach Uznesenie č.536/2008
2008 20-2008 537 Predaj prevádzkového areálu na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.537/2008