Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2008 22-2008 550 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.550/2008
2008 22-2008 551 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.551/2008
2008 22-2008 552 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október a november 2008, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2009 Uznesenie č.552/2008
2008 22-2008 553 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2008 Uznesenie č.553/2008
2008 22-2008 554 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.554/2008
2008 22-2008 555 Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Investors Service Uznesenie č.555/2008
2008 22-2008 556 Rozpočet Košického samosprávneho kraja na roky 2009 - 2011 Uznesenie č.556/2008
2008 22-2008 557 Zmeny VZN KSK č. 3/2003 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení VZN č. 1/2006 schváleného uzn. č. 47/2006 dňa 3.4.2006 a zmien a doplnkov schválených Zastupiteľstvom KSK uzn. č. 184/2006 dňa 11.12.2006 Uznesenie č.557/2008
2008 22-2008 558 Informatívna správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 -2013 Uznesenie č.558/2008
2008 22-2008 559 Koncepcia rozvoja práce s mládežou Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.559/2008
2008 22-2008 560 Súhrnná správa o inovačných zámeroch a inovačných projektoch v regióne Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.560/2008
2008 22-2008 561 Analýza investičného prostredia Košického samosprávneho kraja za roky 2006 - 2008 Uznesenie č.561/2008
2008 22-2008 562 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013 - "Skároš-Holloháza-obnova cesty" Uznesenie č.562/2008
2008 22-2008 563 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013 - "Trstené pri Hornáde - Kéked - obnova cesty" Uznesenie č.563/2008
2008 22-2008 564 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013 - "Streda nad Bodrogom-Káros-stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy" Uznesenie č.564/2008
2008 22-2008 565 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013 -"Dlhá Ves-Domica-Aggtelek-štúdia trasovania preložky cesty II/587" Uznesenie č.565/2008
2008 22-2008 566 Informácia o postupe harmonizácie a koordinácie prímestskej verejnej autobusovej dopravy a regionálnej železničnej dopravy v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.566/2008
2008 22-2008 567 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2009 Uznesenie č.567/2008
2008 22-2008 568 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2009 Uznesenie č.568/2008
2008 22-2008 569 Vymenovanie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach (VSG KE) Uznesenie č.569/2008
2008 22-2008 570 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Abova v Bidovciach Uznesenie č.570/2008
2008 22-2008 571 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou Uznesenie č.571/2008
2008 22-2008 572 Vzdanie sa členstva delegovaných zástupcov zriaďovateľa v rade školy Uznesenie č.572/2008
2008 22-2008 573 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 8/2008, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.573/2008
2008 22-2008 574 Informácia o príprave Regionálnej surovinovej politiky a o zámere spoločnosti Tournigan realizovať dobývanie uránu v lokalite Jahodná Kurišková Uznesenie č.574/2008
2008 22-2008 575 Predaj nehnuteľností bývalej školy v prírode vo Vyšnom Medzeve Uznesenie č.575/2008
2008 22-2008 576 Predaj budovy s pozemkom na Hlavnej ulici v Kráľovskom Chlmci Uznesenie č.576/2008
2008 22-2008 577 Predaj pozemku v Kostoľanoch nad Hornádom Uznesenie č.577/2008
2008 22-2008 578 Predaj rodinného domu s pozemkom v Kráľovciach Uznesenie č.578/2008
2008 22-2008 579 Predaj pozemku v Košiciach - Šaci Uznesenie č.579/2008