Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2009 23-2009 585 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.585/2009
2009 23-2009 586 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.586/2009
2009 23-2009 587 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2008 - január 2009 Uznesenie č.587/2009
2009 23-2009 588 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.588/2009
2009 23-2009 589 Informácia o výsledku medzinárodného ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Investors Service Uznesenie č.589/2009
2009 23-2009 590 Informácia o postupe financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EIB v roku 2008 Uznesenie č.590/2009
2009 23-2009 591 Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2008 Uznesenie č.591/2009
2009 23-2009 592 Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 - 2013, II. aktualizácia Uznesenie č.592/2009
2009 23-2009 593 Vstup do Európskeho združenia regiónov a samospráv pre vodík a palivové články HyRaMP Uznesenie č.593/2009
2009 23-2009 594 Kofinancovanie projektu UNDP Budovanie kapacít pre udržateľný rozvoj v Košickom kraji Uznesenie č.594/2009
2009 23-2009 595 Spolufinancovanie projektu Stratégia dekontaminácie PCB z postihnutých oblastí (PolyCIS) Uznesenie č.595/2009
2009 23-2009 596 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - projekt "Cesty KSK 1" Uznesenie č.596/2009
2009 23-2009 597 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - projekt "Cesty KSK 2" Uznesenie č.597/2009
2009 23-2009 598 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - projekt "Cesty KSK 3" Uznesenie č.598/2009
2009 23-2009 599 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov-projekt "Cesty KSK 4" Uznesenie č.599/2009
2009 23-2009 600 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov-projekt "Cesty KSK 5" Uznesenie č.600/2009
2009 23-2009 601 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2007/2008 Uznesenie č.601/2009
2009 23-2009 602 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení podľa nového školského zákona Uznesenie č.602/2009
2009 23-2009 603 Personálne otázky Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.603/2009
2009 23-2009 604 Dodatok č. 4/2009, ktorým sa menia Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.604/2009
2009 23-2009 605 Schválenie dodatku k nájomnej zmluve so SEZ Krompachy, a.s. Uznesenie č.605/2009
2009 23-2009 606 Predaj domu na Podhorskej ulici pre Mesto Moldava nad Bodvou Uznesenie č.606/2009
2009 23-2009 607 Predaj nehnuteľností na ulici SNP pre Mesto Krompachy Uznesenie č.607/2009
2009 23-2009 608 Predaj pozemkov pod garážami na Alejovej ulici v Košiciach Uznesenie č.608/2009
2009 23-2009 609 Predaj pozemku na Južnej triede v Košiciach Uznesenie č.609/2009
2009 23-2009 610 Zrušenie uznesenia č. 582/2008 na predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach a vyhlásenie nových podmienok obchodnej verejnej súťaže na využitie areálu na Popradskej ulici v Košiciach Uznesenie č.610/2009
2009 23-2009 611 Zmena uznesenia č. 73/2006 na asanáciu stavieb v správe Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach Uznesenie č.611/2009