Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2009 24-2009 612 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.612/2009
2009 24-2009 613 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.613/2009
2009 24-2009 614 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2009, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2008 Uznesenie č.614/2009
2009 24-2009 615 Informácia o výsledku kontroly hospodárenia úradov samosprávnych krajov a kontroly opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly vykonanej v roku 2006 Uznesenie č.615/2009
2009 24-2009 616 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2008 Uznesenie č.616/2009
2009 24-2009 617 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2009 Uznesenie č.617/2009
2009 24-2009 618 Poskytnutie dotácií nad 3 300 € v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.618/2009
2009 24-2009 619 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácíí Uznesenie č.619/2009
2009 24-2009 620 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 9/2009, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.620/2009
2009 24-2009 621 Informatívna správa o stave verejnej dopravy v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.621/2009
2009 24-2009 622 Zrušenie bodu C 1. uznesenia č. 282/2007 z 12. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 11. júna 2007 v Košiciach Uznesenie č.622/2009
2009 24-2009 623 Informácia o Memorande o porozumení Rakúsko - Slovenskej spolupráci v implementácii integrácie rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike posilňovaním vzdelávacieho systému rómskych detí a zvýšením zamestnanosti rómskej mládeže Uznesenie č.623/2009
2009 24-2009 624 Návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.624/2009
2009 24-2009 625 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej Viničky Uznesenie č.625/2009
2009 24-2009 626 Vytvorenie Fondu udržateľnosti k projektu SK 0138 - Obnoviteľné zdroje energie na školách Uznesenie č.626/2009
2009 24-2009 627 Zmena formy hospodárenia Jazykovej školy, Komenského 2, Košice a Jazykovej školy, Javorová 16, Spišská Nová Ves Uznesenie č.627/2009
2009 24-2009 628 Vymenovanie riaditeľa Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.628/2009
2009 24-2009 629 Personálna zmena v Predstavenstve Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.629/2009
2009 24-2009 630 Personálna zmena v Dozornej rade Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.630/2009
2009 24-2009 631 Kúpa pozemku v Sobranciach Uznesenie č.631/2009
2009 24-2009 632 Zámena pozemkov s Mestom Spišské Vlachy Uznesenie č.632/2009
2009 24-2009 633 Zrušenie uznesenia č. 536/2008 na predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach Uznesenie č.633/2009
2009 24-2009 634 Zrušenie uznesenia č. 433/2008 na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve na prenájom nebytových priestorov bývalého LDCH v Strážskom pre spoločnosť GIOS, s.r.o. Uznesenie č.634/2009
2009 24-2009 635 Predaj objektu garáží v Michalovciach Uznesenie č.635/2009
2009 24-2009 636 Predaj objektu v obci Markušovce Uznesenie č.636/2009
2009 24-2009 637 Predaj pozemkov na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.637/2009
2009 24-2009 638 Predaj objektu na Kukučínovej ulici v Košiciach Uznesenie č.638/2009
2009 24-2009 639 Schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na využitie areálu na Bačíkovej ulici v Košiciach Uznesenie č.639/2009
2009 24-2009 640 Zámena pozemkov s Mestom Michalovce Uznesenie č.640/2009
2009 24-2009 641 Zámena pozemkov s Mestom Michalovce – zmluva o budúcej zámennej zmluve na zámenu nehnuteľností pozemku Uznesenie č.641/2009