Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2009 25-2009 644 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.644/2009
2009 25-2009 645 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.645/2009
2009 25-2009 646 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2009, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2009 Uznesenie č.646/2009
2009 25-2009 647 Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.647/2009
2009 25-2009 648 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.648/2009
2009 25-2009 649 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií Uznesenie č.649/2009
2009 25-2009 650 Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu projektu "SK0108-Rekontštrukcia kaštieľa v areáli DSS Prakovce-Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterap./rehab. centra" a vytvorenie fondu na udržanie výsledkov realizovaného projektu z rozpočtu KSK Uznesenie č.650/2009
2009 25-2009 651 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program 2007 – 2013, Prioritná os 2: „Infraštruktúra sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately“ Uznesenie č.651/2009
2009 25-2009 652 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ-Regionálny operačný program 2007-2013, Prioritná os č. 2 "Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately" Uznesenie č.652/2009
2009 25-2009 653 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ-Regionálny operačný program 2007-2013, Prioritná os č. 2 "Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately" Uznesenie č.653/2009
2009 25-2009 654 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ-Regionálny operačný program 2007-2013, Prioritná os č. 2 "Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately" Uznesenie č.654/2009
2009 25-2009 655 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ-Regionálny operačný program 2007-2013, Prioritná os č. 2 "Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately" Uznesenie č.655/2009
2009 25-2009 656 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Dolný Zemplín Uznesenie č.656/2009
2009 25-2009 657 Stratégia rozvoja vidieka mikroregiónu Použie - informatívna správa Uznesenie č.657/2009
2009 25-2009 658 Stratégia rozvoja vidieka v mikroregiónoch Borolo a Koromľa – informatívna správa Uznesenie č.658/2009
2009 25-2009 659 Schválenie realizácie projektu „SK0098 – MIKADO – Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva“ Uznesenie č.659/2009
2009 25-2009 660 Informatívna správa o medzinárodnom projekte KNOWBRIDGE Uznesenie č.660/2009
2009 25-2009 661 Informácia o plnení Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja na obdobie 2008-2015 za obdobie jedného roka Uznesenie č.661/2009
2009 25-2009 662 Dramaturgický plán programu Terra Incognita Uznesenie č.662/2009
2009 25-2009 663 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o. za rok 2008 a Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2009 Uznesenie č.663/2009
2009 25-2009 664 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2008/2009 Uznesenie č.664/2009
2009 25-2009 665 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.665/2009
2009 25-2009 666 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania – „Rekonštrukcia 16 – triedneho Gymnázia Kráľovský Chlmec“, Gymnázium, Horešská 18, 077 33 Kráľovský Chlmec Uznesenie č.666/2009
2009 25-2009 667 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Gymnázium Trebišov – kvalitná a otvorená škola na ceste k prívlastku moderná“, Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov Uznesenie č.667/2009
2009 25-2009 668 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regonálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „RE – PRE Spiš – nová generácia“, Hotelová akadémia, Radničné nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves Uznesenie č.668/2009
2009 25-2009 669 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program,Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania–„Obnova budovy Gymnázia P.J.Šafárika v Rožňave–kultúrnej pamiatky“,Gymnázium P.J.Šafárika,Akademika Hronca 1,04801 Rožňava Uznesenie č.669/2009
2009 25-2009 670 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ–Regionálny operačný program,Prioritná os:1 Infraštruktúra vzdelávania–„Modernizácia a rekonštrukcia školy–Oblečieme tučniaka“,Stredná odborná škola obchodu a služieb,Školská 4,071 01 Michalovce Uznesenie č.670/2009
2009 25-2009 671 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Rekonštrukcia budovy SPŠH Košice“, Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, 040 11 Košice Uznesenie č.671/2009
2009 25-2009 672 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Pomoc klenotu Zemplínskeho školstva“, Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce Uznesenie č.672/2009
2009 25-2009 673 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania – „Kvalitná škola – kvalitné vzdelanie“, Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves Uznesenie č.673/2009