Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2009 26-2009 702 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.702/2009
2009 26-2009 703 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.703/2009
2009 26-2009 704 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2009 Uznesenie č.704/2009
2009 26-2009 705 Vyjadrenie Úradu Košického samosprávneho kraja ku kontrolným zisteniam uvedeným v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2009 zo dňa 24. 7. 2009 Uznesenie č.705/2009
2009 26-2009 706 Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými subjektom, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie a o prijatých opatreniach, na základe kontroly vykonanej NKÚ SR v n. o. DSS Kráľovce Uznesenie č.706/2009
2009 26-2009 707 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2009 Uznesenie č.707/2009
2009 26-2009 708 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2009 Uznesenie č.708/2009
2009 26-2009 709 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií Uznesenie č.709/2009
2009 26-2009 710 Postup pri realizácii projektu Financovanie infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EIB v roku 2009 a zabezpečenie ukončenia projektu Uznesenie č.710/2009
2009 26-2009 711 Udelenie verejných ocenení - Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2009 Uznesenie č.711/2009
2009 26-2009 712 Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2009 Uznesenie č.712/2009
2009 26-2009 713 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 10/2009, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj Uznesenie č.713/2009
2009 26-2009 714 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Národného parku Slovenský raj Uznesenie č.714/2009
2009 26-2009 715 Stratégia rozvoja vidieka subregiónu Medzibodrožie - informatívna správa Uznesenie č.715/2009
2009 26-2009 716 Projekt Regionálne inovačné centrum Košického samosprávneho kraja, zabezpečenie spolufinancovania z ESF Uznesenie č.716/2009
2009 26-2009 717 Spolufinancovanie projektu "Trvalo udržateľné riešenie environmentálnych záťaží na oboch stranách hranice" Uznesenie č.717/2009
2009 26-2009 718 Spolufinancovanie projektu "Zlepšenie kapacity a efektivity regionálnej samosprávy pri poskytovaní verejných služieb" Uznesenie č.718/2009
2009 26-2009 719 Spolufinancovanie projektu Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce Uznesenie č.719/2009
2009 26-2009 720 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 6 Technická pomoc Uznesenie č.720/2009
2009 26-2009 721 Podanie a spolufinancovanie projektu MEDIAVEL - reinštalácia a vytváranie interaktívnych expozícií múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika Uznesenie č.721/2009
2009 26-2009 722 Spolufinancovanie projektu "Elektronizácia služieb VÚC z Operačného programu Informatizácia spoločnosti OPIS" Uznesenie č.722/2009
2009 26-2009 723 Návrh na založenie neziskovej organizácie Regionálne združenie partnerstiev sociálnej inklúzie - Cesta n.o. Košickým samosprávnym krajom pre realizáciu projektu CESTA Uznesenie č.723/2009
2009 26-2009 724 Zmena uznesenia č. 360/2007 na II. etapu Racionalizácie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.724/2009
2009 26-2009 725 Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených koncepcií rozvoja v oblasti školstva Uznesenie č.725/2009
2009 26-2009 726 Správa o výsledku kontroly prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje v Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2 v Košiciach Uznesenie č.726/2009
2009 26-2009 727 Návrh na založenie obchodnej spoločnosti „ORID“, s. r.o., nezávislého organizátora regionálnej integrovanej dopravy a majetkovú účasť Košického samosprávneho kraja v tejto spoločnosti Uznesenie č.727/2009
2009 26-2009 728 Informácia o stave regionálnej železničnej dopravy a infraštruktúry na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.728/2009
2009 26-2009 729 Koncepcia merania hmotnosti a nápravových zaťažení cestných vozidiel na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.729/2009
2009 26-2009 730 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 681/2009 Uznesenie č.730/2009
2009 26-2009 731 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 696/2009 k spolufinancovaniu projektov z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR – Operačný program Vzdelávanie Uznesenie č.731/2009