Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2009 27-2009 749 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.749/2009
2009 27-2009 750 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.750/2009
2009 27-2009 751 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2009 Uznesenie č.751/2009
2009 27-2009 752 Ústna informácia predsedu o najdôležitejších výsledkoch funkčného obdobia 2006 - 2009 Uznesenie č.752/2009
2009 27-2009 753 Poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.753/2009
2009 27-2009 754 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.754/2009
2009 27-2009 755 Regionálne multifunkčné centrum Strojárenská ulica Košice, spolufinancovanie projektu revitalizácie hnedej zóny Uznesenie č.755/2009
2009 27-2009 756 Informácia o implementácii projektu "Katova Bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu" Uznesenie č.756/2009
2009 27-2009 757 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.757/2009
2009 27-2009 758 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea" Uznesenie č.758/2009
2009 27-2009 759 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Letohrádok Dardanely-revitalizácia areálu hudobného múzea" Uznesenie č.759/2009
2009 27-2009 760 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer" Uznesenie č.760/2009
2009 27-2009 761 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu-"Rekonštrukcia Moussonovho domu v Michalovciach" Uznesenie č.761/2009
2009 27-2009 762 Spolufinancovanie projektu Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce Uznesenie č.762/2009
2009 27-2009 763 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ „RAMZITH – ROŽŇAVA“ – rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckej infraštruktúry a tepelného hospodárstva NsP sv. Barbory v Rožňave Uznesenie č.763/2009
2009 27-2009 764 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie Uznesenie č.764/2009
2009 27-2009 765 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Operačný program životné prostredie (OPŽP), Prioritná os 3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy - "Nákup čistiacej techniky v Košickom samosprávnom kraji" Uznesenie č.765/2009