Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2010 2-2010 12 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.12/2010
2010 2-2010 13 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.13/2010
2010 2-2010 14 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október 2009 až január 2010, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2009, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2010 Uznesenie č.14/2010
2010 2-2010 15 Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.15/2010
2010 2-2010 16 Informácia o výsledku ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja ratingovou agentúrou Moody´s Uznesenie č.16/2010
2010 2-2010 17 Rozpočet Košického samosprávneho kraja na roky 2010 - 2012 Uznesenie č.17/2010
2010 2-2010 18 VZN KSK č.1/2010 o podmienkach poskytovania soc. služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za soc.služby v zariadeniach soc.služieb a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnopráv.ochrany detí a soc. kurately v ZP KSK Uznesenie č.18/2010
2010 2-2010 19 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č.2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.19/2010
2010 2-2010 20 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov EÚ v roku 2010 Uznesenie č.20/2010
2010 2-2010 21 Spolufinancovanie projektu BIO - EN - AREA Uznesenie č.21/2010
2010 2-2010 22 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Ministerstvo školstva, Operačný program: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú Uznesenie č.22/2010
2010 2-2010 23 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.23/2010
2010 2-2010 24 Delegovanie poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členov do Výborov pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi, Trebišove a Rožňave Uznesenie č.24/2010
2010 2-2010 25 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2010 Uznesenie č.25/2010
2010 2-2010 26 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2010 Uznesenie č.26/2010
2010 2-2010 27 Voľba členov komisií zastupiteľstva neposlancov Uznesenie č.27/2010
2010 2-2010 28 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 687/2009 Uznesenie č.28/2010
2010 2-2010 29 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „Komplexná rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.“ Uznesenie č.29/2010
2010 2-2010 30 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „Modernizácia a rekonštrukcia Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s.“ Uznesenie č.30/2010
2010 2-2010 31 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru, Michalovce, a.s.“ Uznesenie č.31/2010
2010 2-2010 32 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ, OP Zdravotníctvo „RAM Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.“ Uznesenie č.32/2010
2010 2-2010 33 Zmena a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva KSK č.727/2009 z 24.8.2009 k návrhu na založenie obchodnej spol. „ORID“, s.r.o., nezávislého organizátora regionálnej integrovanej dopravy a o majetkovej účasti KSK v tejto spol. v časti A) bod 1. a 3., B) a C) Uznesenie č.33/2010
2010 2-2010 34 Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.34/2010
2010 2-2010 35 Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Uznesenie č.35/2010
2010 2-2010 36 Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. Uznesenie č.36/2010
2010 2-2010 37 Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. Uznesenie č.37/2010
2010 2-2010 38 Vymenovanie riaditeľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach Uznesenie č.38/2010
2010 2-2010 39 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 549/2008 Uznesenie č.39/2010
2010 2-2010 40 Personálne zmeny v Správnej rade DSS Kráľovce n.o. Uznesenie č.40/2010
2010 2-2010 41 Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.41/2010