Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2010 3-2010 48 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.48/2010
2010 3-2010 49 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.49/2010
2010 3-2010 50 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2010 Uznesenie č.50/2010
2010 3-2010 51 Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.51/2010
2010 3-2010 52 Vzorový Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho Uznesenie č.52/2010
2010 3-2010 53 Štatút Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.53/2010
2010 3-2010 54 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2009 Uznesenie č.54/2010
2010 3-2010 55 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010 Uznesenie č.55/2010
2010 3-2010 56 Podpora významných kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2010 Uznesenie č.56/2010
2010 3-2010 57 Všeobecne záväzné nariadenie KSK o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území KSK Uznesenie č.57/2010
2010 3-2010 58 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.58/2010
2010 3-2010 59 Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2009 Uznesenie č.59/2010
2010 3-2010 60 Implementácia Regionálnej inovačnej stratégie KSK – Informatívna správa o inovačných zámeroch a inovačných projektoch za obdobie 2008 – 2009 Uznesenie č.60/2010
2010 3-2010 61 Informácia o získaní konzultačnej a finančnej podpory zo schémy technickej pomoci MF SR na revitalizáciu objektu Strojárenská ulica 3, Košice formou PPP Uznesenie č.61/2010
2010 3-2010 62 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 6 – Košice okolie – napojenie obcí na Košice“ Uznesenie č.62/2010
2010 3-2010 63 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 7 – Spišská Nová Ves – napojenie obcí na SNV a Gelnicu“ Uznesenie č.63/2010
2010 3-2010 64 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 8 – Trebišov – napojenie obcí na Trebišov a Sečovce“ Uznesenie č.64/2010
2010 3-2010 65 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 9 – Michalovce – napojenie obcí na Michalovce a Sobrance“ Uznesenie č.65/2010
2010 3-2010 66 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – „Cesty KSK 10 – Rožňava – napojenie na Rožňavu“ Uznesenie č.66/2010
2010 3-2010 67 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Košice - Juh Uznesenie č.67/2010
2010 3-2010 68 Informatívna správa o pravidelnej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.68/2010
2010 3-2010 69 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach“ Uznesenie č.69/2010
2010 3-2010 70 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Tokajské vinárstvo a vinohradníctvo – revitalizácia expozície v Trebišove“ Uznesenie č.70/2010
2010 3-2010 71 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave“ Uznesenie č.71/2010
2010 3-2010 72 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia“ Uznesenie č.72/2010
2010 3-2010 73 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ Regionálny operačný program, prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu – „Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku“ Uznesenie č.73/2010
2010 3-2010 74 Schválenie a spolufinancovanie projektu s názvom "KRÁĽOVSTVO ROZPRÁVOK" v rámci ROP, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu Uznesenie č.74/2010
2010 3-2010 75 Schválenie a spolufinancovanie projektu s názvom "KLASTER TERRA INCOGNITA - partnerstvo v kultúrnom turizme" v rámci ROP, prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu Uznesenie č.75/2010
2010 3-2010 76 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2008/2009 Uznesenie č.76/2010
2010 3-2010 77 Analýza možnosti uplatnenia systému EPC pri zabezpečovaní energetickej úspornosti budov škôl a školských zariadení Uznesenie č.77/2010