Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2010 4-2010 92 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.92/2010
2010 4-2010 93 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.93/2010
2010 4-2010 94 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2010 Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2010 Uznesenie č.94/2010
2010 4-2010 95 Správa o postupe financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EIB v roku 2009 a predpoklad ukončenia Projektu ku koncu roka 2010 Uznesenie č.95/2010
2010 4-2010 96 Informatívna správa o povodňových škodách a návrh odstránenia havarijného stavu cestnej infraštruktúry Uznesenie č.96/2010
2010 4-2010 97 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010 Uznesenie č.97/2010
2010 4-2010 98 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ – Európsky sociálny fond Uznesenie č.98/2010
2010 4-2010 99 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č.2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.99/2010
2010 4-2010 100 Vstup Košického samosprávneho kraja do združenia "Klaster automatizačnej techniky a robotiky z. p. o. Košice" Uznesenie č.100/2010
2010 4-2010 101 Vstup Košického samosprávneho kraja do záujmového združenia právnických osôb "Koalícia 2013+" Uznesenie č.101/2010
2010 4-2010 102 Postup transformácie Krajského osvetového strediska v Košiciach Uznesenie č.102/2010
2010 4-2010 103 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 68/2010 zo dňa 19. 4. 2010 k materiálu „Informatívna správa o pravidelnej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji“ Uznesenie č.103/2010
2010 4-2010 104 Plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a z toho vyplývajúce zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR Uznesenie č.104/2010
2010 4-2010 105 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2009/2010 Uznesenie č.105/2010
2010 4-2010 106 Informatívna správa o Národnej stratégii regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Uznesenie č.106/2010
2010 4-2010 107 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2010 Uznesenie č.107/2010
2010 4-2010 108 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2010 Uznesenie č.108/2010
2010 4-2010 109 Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009 Uznesenie č.109/2010
2010 4-2010 110 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009 Uznesenie č.110/2010
2010 4-2010 111 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností za rok 2009 Uznesenie č.111/2010
2010 4-2010 112 Zrušenie príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves Uznesenie č.112/2010
2010 4-2010 113 Zmena Stanov akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.113/2010
2010 4-2010 114 Personálne zmeny v orgánoch Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, n.o. Uznesenie č.114/2010
2010 4-2010 115 Predaj spoluvlastníckeho podielu ku krytej plavárni pre Mesto Krompachy Uznesenie č.115/2010
2010 4-2010 116 Predaj areálu na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.116/2010
2010 4-2010 117 Zrušenie uznesení č. 440/2008 a č. 743/2009 na prenájom a predaj kaštieľa v Strážskom Uznesenie č.117/2010
2010 4-2010 118 Zrušenie uznesenia č. 741/2009 na predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach Uznesenie č.118/2010
2010 4-2010 119 Predaj kaštieľa v Strážskom Uznesenie č.119/2010
2010 4-2010 120 Predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach Uznesenie č.120/2010
2010 4-2010 121 Predaj prevádzkovej budovy na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.121/2010