Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2010 5-2010 123 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.123/2010
2010 5-2010 124 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.124/2010
2010 5-2010 125 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2010, Zmena uznesenia č.14/2010 schváleného na 2. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 8.2.2010 a uznesenia č.94/2010 schváleného na 4. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 28.6.2010 Uznesenie č.125/2010
2010 5-2010 126 Ústna informácia o záveroch rokovania Rady školy pri Hotelovej akadémii v Košiciach Uznesenie č.126/2010
2010 5-2010 127 Správa o prijatých opatreniach Košického samosprávneho kraja na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou vykonanou Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky Uznesenie č.127/2010
2010 5-2010 128 Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.128/2010
2010 5-2010 129 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2010 Uznesenie č.129/2010
2010 5-2010 130 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010 Uznesenie č.130/2010
2010 5-2010 131 Žiadosť Košického samosprávneho kraja o vyhovenie požiadavke Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. o predĺženie splatnosti úveru poskytnutého Slovenskou sporiteľňou a.s. Uznesenie č.131/2010
2010 5-2010 132 Zmena spôsobu financovania a právnej formy Správy ciest Košického samosprávneho kraja z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu Uznesenie č.132/2010
2010 5-2010 133 Informatívna správa o programe Terra Incognita v rámci projektu Košice - EHMK 2013 (európske hlavné mesto kultúry) Uznesenie č.133/2010
2010 5-2010 134 Návrh na vystúpenie Košického samosprávneho kraja z projektu BIO-EN-AREA Uznesenie č.134/2010
2010 5-2010 135 Informatívna správa o podporených miestnych akčných skupinách v Košickom samosprávnom kraji a hodnotenie absorpčnej kapacity vidieka v nadväznosti na programové dokumenty Uznesenie č.135/2010
2010 5-2010 136 Informatívna správa k budúcnosti kohéznej politiky Európskej únie a stratégii Európa 2020 Uznesenie č.136/2010
2010 5-2010 137 Spolufinancovanie projektu Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 – 2013 s názvom „Výchova k európskym hodnotám“ Uznesenie č.137/2010
2010 5-2010 138 Zmena v organizácii dopravy na hraničnom moste medzi Slovenskom a Maďarskom v obci Slovenské Nové Mesto Uznesenie č.138/2010
2010 5-2010 139 Predaj chatky v Byšte - súpisné č. 2 Uznesenie č.139/2010
2010 5-2010 140 Predaj chatky v Byšte - súpisné č. 9 Uznesenie č.140/2010
2010 5-2010 141 Predaj rodinného domu s priľahlým pozemkom v Borši Uznesenie č.141/2010
2010 5-2010 142 Predaj pozemku na Žižkovej ulici v Košiciach Uznesenie č.142/2010
2010 5-2010 143 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s NDS a.s. Uznesenie č.143/2010
2010 5-2010 144 Odkúpenie dopravného napojenia cesty II/546 s pozemkom v k.ú. Gelnica od Tesco Stores a.s. Uznesenie č.144/2010
2010 5-2010 145 Odkúpenie pozemkov od Štátneho geologického ústavu D.Štúra v Spišskej Novej Vsi a zmluva o budúcej kúpnej zmluve s Mestom Spišská Nová Ves Uznesenie č.145/2010
2010 5-2010 146 Schválenie výšky nájomného pre nemocnice, ktorých zakladateľom je Košický samosprávny kraj, ako prípad hodný osobitného zreteľa Uznesenie č.146/2010
2010 5-2010 147 Návrh na vyradenie chatiek Školy v prírode v Kysaku likvidáciou Uznesenie č.147/2010
2010 5-2010 148 Ústna informácia k postupu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ako reakcii na informáciu denníka Korzár Uznesenie č.148/2010