Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2010 6-2010 149 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.149/2010
2010 6-2010 150 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.150/2010
2010 6-2010 151 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2010 Uznesenie č.151/2010
2010 6-2010 152 VZN KSK o poskytovaní soc.služieb a spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za soc.služby v zariadeniach soc.služieb a v zariadeniach vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc.kurately v zriaď.pôsobnosti KSK Uznesenie č.152/2010
2010 6-2010 153 Analýza vývoja dlhovej služby Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.153/2010
2010 6-2010 154 Riešenie komplexnej finančnej situácie nemocníc s poliklinikami v zakladateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s prípravou vstupu strategického investora Uznesenie č.154/2010
2010 6-2010 155 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 549/2008 Uznesenie č.155/2010
2010 6-2010 156 Udelenie verejného ocenenia Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2010 Uznesenie č.156/2010
2010 6-2010 157 Vymenovanie riaditeľa zariadenia ARCUS - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb do funkcie Uznesenie č.157/2010
2010 6-2010 158 Delegovanie zástupcu Komisie regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za člena Monitorovacieho výboru programu Terra Incognita Uznesenie č.158/2010
2010 6-2010 159 Personálne zmeny vo Finančnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.159/2010
2010 6-2010 160 Odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl Uznesenie č.160/2010
2010 6-2010 161 Spolufinancovanie projektov pre 2. výzvu Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 - 2013-Karpatská turistická cesta (Carpathian Tourist Road) Uznesenie č.161/2010
2010 6-2010 162 Spolufinancovanie projektov pre 2. výzvu Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 - 2013-Cesta Rákocziho slávy Uznesenie č.162/2010
2010 6-2010 163 Informatívna správa o absorpčnej schopnosti Košického samosprávneho kraja v rámci čerpania prostriedkov z fondov EÚ v programovacom období 2007 - 2013 Uznesenie č.163/2010
2010 6-2010 164 Správa o činnosti ORID, s. r. o. Uznesenie č.164/2010
2010 6-2010 165 Charakteristika železničnej infraštruktúry v Košickom samosprávnom kraji a jej vplyv na regionálnu osobnú železničnú dopravu Uznesenie č.165/2010
2010 6-2010 166 Informatívna správa o realizácii projektu z Operačného programu Vzdelávanie, pod názvom: „Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II“ Uznesenie č.166/2010
2010 6-2010 167 Predaj budovy s pozemkom v obci Štítnik Uznesenie č.167/2010
2010 6-2010 168 Likvidácia stavby OKB v areáli Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. Uznesenie č.168/2010
2010 6-2010 169 Zrušenie uznesenia č. 746/2009 na predaj nehnuteľností na ulici Kósu-Schoppera v Rožňave Uznesenie č.169/2010
2010 6-2010 170 Schválenie opakovanej doby nájmu nebytových priestorov a výšky nájomného v zdravotníckych zariadeniach v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. Uznesenie č.170/2010
2010 6-2010 171 Ústna informácia predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.171/2010