Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2010 7-2010 172 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.172/2010
2010 7-2010 173 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.173/2010
2010 7-2010 174 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október a november 2010 Uznesenie č.174/2010
2010 7-2010 175 Transformácia Krajského osvetového strediska na Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja – zmena názvu a spôsobu financovania Uznesenie č.175/2010
2010 7-2010 176 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.176/2010
2010 7-2010 177 Rozpočet Košického samosprávneho kraja na roky 2011 - 2013 Uznesenie č.177/2010
2010 7-2010 178 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2010 Uznesenie č.178/2010
2010 7-2010 179 VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK č. 5/2010 Uznesenie č.179/2010
2010 7-2010 180 Vyhodnotenie stavu plnenia koncepcií v oblasti školstva za obdobie rokov 2009 - 2010 Uznesenie č.180/2010
2010 7-2010 181 Informatívna správa o priebehu prípravy Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.181/2010
2010 7-2010 182 Investičný profil Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.182/2010
2010 7-2010 183 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zavedení dane z motorových vozidiel a určení sadzby dane na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.183/2010
2010 7-2010 184 Investičné zámery Košického samosprávneho kraja v projekte Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 Uznesenie č.184/2010
2010 7-2010 185 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 101/2010 Uznesenie č.185/2010
2010 7-2010 186 Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégií prijatých Zastupiteľstvom KSK: Stratégia rozvoja CR v regióne NP Slovenský kras, Stratégia rozvoja CR v regióne Dolný Zemplín, Stratégia rozvoja CR v regióne NP Slovenský raj Uznesenie č.186/2010
2010 7-2010 187 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 – 2013 Uznesenie č.187/2010
2010 7-2010 188 Informácia o implementácii projektu „SK0108 – Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra“ Uznesenie č.188/2010
2010 7-2010 189 Informácia o implementácii projektu „ SK0043- Katova Bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu Uznesenie č.189/2010
2010 7-2010 190 Informatívna správa o pravidelnej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.190/2010
2010 7-2010 191 Vymenovanie riaditeľa Bábkového divadla v Košiciach Uznesenie č.191/2010
2010 7-2010 192 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2011 Uznesenie č.192/2010
2010 7-2010 193 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2011 Uznesenie č.193/2010
2010 7-2010 194 Zrušenie uznesenia č. 542/2008 na kúpu pozemkov v obci Baškovce Uznesenie č.194/2010
2010 7-2010 195 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s Obcou Vyšná Slaná Uznesenie č.195/2010
2010 7-2010 196 Predaj chaty v Margecanoch - Rolovej Hute Uznesenie č.196/2010
2010 7-2010 197 Predaj budovy s pozemkom na nám. I. Dobóa vo Veľkých Kapušanoch Uznesenie č.197/2010
2010 7-2010 198 Predaj nehnuteľností na ul. Akademika Hronca v Rožňave Uznesenie č.198/2010
2010 7-2010 199 Predaj nehnuteľností na ul. Kósu - Schoppera v Rožňave Uznesenie č.199/2010
2010 7-2010 200 Ústna informácia o výsledku šetrenia podnetu na začatie konania proti poslancovi Ing. Jánovi Babičovi Uznesenie č.200/2010