Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2011 10-2011 262 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.262/2011
2011 10-2011 263 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.263/2011
2011 10-2011 264 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2011, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2011 Uznesenie č.264/2011
2011 10-2011 265 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011 Uznesenie č.265/2011
2011 10-2011 266 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.266/2011
2011 10-2011 267 Poverenie pre predsedu Košického samosprávneho kraja na schválenie riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ akciových spoločností za rok 2010 Uznesenie č.267/2011
2011 10-2011 268 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.268/2011
2011 10-2011 269 Spolufinancovanie projektu zo štrukturálnych fondov EÚ Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Košice - Juh Uznesenie č.269/2011
2011 10-2011 270 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja - 3. aktualizácia Uznesenie č.270/2011
2011 10-2011 271 Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji v programovacom období 2007 - 2013 so stavom k 31.3.2011 Uznesenie č.271/2011
2011 10-2011 272 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2010/2011 Uznesenie č.272/2011
2011 10-2011 273 Petícia občanov Olšavského a Kecerovského regiónu, ktorou žiadajú rekonštrukciu cesty II.triedy č. 576 Bidovce - Herľany a ciest III.triedy v tomto regióne Uznesenie č.273/2011
2011 10-2011 274 Dodatok č. 7 k Zásadám odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a neposlancov - členov komisií zastupiteľstva Uznesenie č.274/2011
2011 10-2011 275 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2011 Uznesenie č.275/2011
2011 10-2011 276 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2011 Uznesenie č.276/2011
2011 10-2011 277 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2010 a Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2011 Uznesenie č.277/2011
2011 10-2011 278 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Uznesenie č.278/2011
2011 10-2011 279 Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Uznesenie č.279/2011
2011 10-2011 280 Predaj nehnuteľností v areáli bývalej školy v prírode v Gelnici - Turzov Uznesenie č.280/2011
2011 10-2011 281 Personálne otázky Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.281/2011
2011 10-2011 282 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2010 Uznesenie č.282/2011