Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2011 11-2011 283 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.283/2011
2011 11-2011 284 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.284/2011
2011 11-2011 285 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2011 Uznesenie č.285/2011
2011 11-2011 286 Správa o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne Uznesenie č.286/2011
2011 11-2011 287 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2011 Uznesenie č.287/2011
2011 11-2011 288 Zvýšenie objemu bežných transferov na poskytovanie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.288/2011
2011 11-2011 289 Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.289/2011
2011 11-2011 290 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.290/2011
2011 11-2011 291 Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre Vranovskú investičnú s.r.o. v užívaní NsP Štefana Kukuru Michalovce, a. s. Uznesenie č.291/2011
2011 11-2011 292 Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre Vranovskú investičnú s.r.o. v užívaní NsP sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.292/2011
2011 11-2011 293 Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre Vranovskú investičnú s.r.o. v užívaní NsP Spišská Nová Ves, a. s. Uznesenie č.293/2011
2011 11-2011 294 Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre Vranovskú investičnú s.r.o. v užívaní NsP Trebišov, a. s. Uznesenie č.294/2011
2011 11-2011 295 Záverečná správa o realizácii projektu financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov EIB Uznesenie č.295/2011
2011 11-2011 296 Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2010 Uznesenie č.296/2011
2011 11-2011 297 Vyhodnotenie plnenia Stratégie rozvoja kultúry Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.297/2011
2011 11-2011 298 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - ,,Cesty KSK 6 – Košice okolie – napojenie obcí na Košice“ Uznesenie č.298/2011
2011 11-2011 299 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - ,,Cesty KSK 7 – Spišská Nová Ves – napojenie obcí na SNV a Gelnicu“ Uznesenie č.299/2011
2011 11-2011 300 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - ,,Cesty KSK 8 – Trebišov – napojenie obcí na Trebišov a Sečovce“ Uznesenie č.300/2011
2011 11-2011 301 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - ,,Cesty KSK 9 – Michalovce – napojenie obcí na Michalovce a Sobrance“ Uznesenie č.301/2011
2011 11-2011 302 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os: 5 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - ,,Cesty KSK 10 – Rožňava – napojenie na Rožňavu“ Uznesenie č.302/2011
2011 11-2011 303 Program Švajčiarsko - slovenskej spolupráce, podanie projektu s názvom „Vstúpte k nám“ Uznesenie č.303/2011
2011 11-2011 304 Vymenovanie riaditeľa Strediska krízovej intervencie do funkcie Uznesenie č.304/2011
2011 11-2011 305 Zmluva o združení právnických osôb pre realizáciu Urbanisticko-architektonickej štúdie religióznej krajiny Spišský Jeruzalem Uznesenie č.305/2011
2011 11-2011 306 Spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ - Regionálny operačný program, prioritná os 7, Európske hlavné mesto kultúry Košice - 2013 Uznesenie č.306/2011
2011 11-2011 307 Informácia o požiadavke obce Nový Salaš na opravu cesty vrátane odvodnenia a výrubu stromov Uznesenie č.307/2011
2011 11-2011 308 Predaj pozemku v k. ú. Prakovce Uznesenie č.308/2011
2011 11-2011 309 Predaj pozemku v k. ú. Helcmanovce pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Helcmanovce Uznesenie č.309/2011
2011 11-2011 310 Prevod spoluvlastníckeho podielu k pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves Uznesenie č.310/2011
2011 11-2011 311 Predaj pozemkov v k. ú. Trebišov Uznesenie č.311/2011
2011 11-2011 312 Predaj pozemkov a zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu v k. ú. Ružín Uznesenie č.312/2011