Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2011 12-2011 318 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.318/2011
2011 12-2011 319 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.319/2011
2011 12-2011 320 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2011 Uznesenie č.320/2011
2011 12-2011 321 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011 Uznesenie č.321/2011
2011 12-2011 322 Poskytnutie dotácie nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.322/2011
2011 12-2011 323 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.323/2011
2011 12-2011 324 VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov Uznesenie č.324/2011
2011 12-2011 325 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Spojenej škole, Zimná 96, Dobšiná a Rady školy pri Konzervatóriu, Exnárova 8, Košice Uznesenie č.325/2011
2011 12-2011 326 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2011 Uznesenie č.326/2011
2011 12-2011 327 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 2. etapa Uznesenie č.327/2011
2011 12-2011 328 Informatívna správa o stave Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu Uznesenie č.328/2011
2011 12-2011 329 Informatívna správa o implementácii projektov cezhraničnej spolupráce ENPI - HU - SK - RO - UA (vyhodnotenie 2. výzvy) Uznesenie č.329/2011
2011 12-2011 330 Informatívna správa o implementácii projektov cezhraničnej spolupráce programu HU-SK (vyhodnotenie 3. výzvy) Uznesenie č.330/2011
2011 12-2011 331 Podanie a spolufinancovanie projektu SENTINEL - zážitkové aktivity na Železnej ceste v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013 Uznesenie č.331/2011
2011 12-2011 332 Správa o činnosti organizátora regionálnej integrovanej dopravy - ORID, s.r.o. Košice a informácia o príprave výstavby dopravnej infraštruktúry Integrovaného dopravného systému koľajovej dopravy Uznesenie č.332/2011
2011 12-2011 333 Analýza dopadov a možností obmedzenia prevádzky nákladných motorových vozidiel na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.333/2011
2011 12-2011 334 Vymenovanie riaditeľa JASANIMA – DSS do funkcie Uznesenie č.334/2011
2011 12-2011 335 Združenie finančných prostriedkov v rámci projektu Cesty KSK 2, stavba: Rekonštrukcia križovatky ciest III/536005 Markušovská cesta a III/536010 Mlynská ulica Spišská Nová Ves Uznesenie č.335/2011
2011 12-2011 336 Schválenie opakovanej doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. Uznesenie č.336/2011
2011 12-2011 337 Zámena pozemkov v k.ú. Stráňany Uznesenie č.337/2011
2011 12-2011 338 Predaj pozemku v k.ú. Sečovce Uznesenie č.338/2011
2011 12-2011 339 Predaj chaty a pozemkov v k.ú. Mikulášová Uznesenie č.339/2011
2011 12-2011 340 Predaj domu a pozemkov v k.ú. Spišská Nová Ves Uznesenie č.340/2011
2011 12-2011 341 Predaj chaty a pozemku v k.ú. Bukovec Uznesenie č.341/2011