Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2011 13-2011 342 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.342/2011
2011 13-2011 343 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.343/2011
2011 13-2011 344 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október a november 2011, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2012 Uznesenie č.344/2011
2011 13-2011 345 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2012 - 2014 Uznesenie č.345/2011
2011 13-2011 346 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.346/2011
2011 13-2011 347 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK č. 12/2011 Uznesenie č.347/2011
2011 13-2011 348 Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo stratégií prijatých Zastupiteľstvom KSK: Stratégia rozvoja CR v regióne Národného parku Slovenský kras, Stratégia rozvoja CR v regióne Dolný Zemplín, Stratégia rozvoja CR v regióne NP Slovenský raj Uznesenie č.348/2011
2011 13-2011 349 Zmena uznesenia č. 445/2008 - Vstup Košického samosprávneho kraja do projektu kandidatúry Mesta Košice na titul Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013 Uznesenie č.349/2011
2011 13-2011 350 Návrh na zmenu siete kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - pričlenenie Regionálneho osvetového strediska k Vlastivednému múzeu v Trebišove Uznesenie č.350/2011
2011 13-2011 351 Vymenovanie riaditeľa Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.351/2011
2011 13-2011 352 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2012 Uznesenie č.352/2011
2011 13-2011 353 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2012 Uznesenie č.353/2011
2011 13-2011 354 Personálne zmeny v Kultúrnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.354/2011
2011 13-2011 355 Odmena podpredsedom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.355/2011
2011 13-2011 356 Zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 120/2010 zo dňa 28. júna 2010 Predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach Uznesenie č.356/2011
2011 13-2011 357 Dlhodobý nájom majetku Mesta Košice pre Košický samosprávny kraj Uznesenie č.357/2011
2011 13-2011 358 Dohoda o zrušení a usporiadaní podielového spoluvlastníctva k pozemku v k. ú. Hodkovce Uznesenie č.358/2011
2011 13-2011 359 Predaj pozemku na ulici Farská v k. ú. Michalovce Uznesenie č.359/2011
2011 13-2011 360 Predaj pozemkov v k. ú. Plešivec Uznesenie č.360/2011
2011 13-2011 361 Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves Uznesenie č.361/2011
2011 13-2011 362 Predaj nehnuteľností v k. ú. Michalovce pre DZS-M.K.TRANS, s. r. o. Uznesenie č.362/2011
2011 13-2011 363 Predaj pozemkov v k. ú. Stráňany pre vlastníkov garáží Uznesenie č.363/2011
2011 13-2011 364 Doplnenie uznesenia č. 250/2011 z 9. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 18. apríla 2011 v Košiciach - Predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach Uznesenie č.364/2011
2011 13-2011 365 Informácia o znížení celkových výdavkov projektu "Elektronizácia služieb VÚC z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS)" Uznesenie č.365/2011