Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2011 8-2011 201 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.201/2011
2011 8-2011 202 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.202/2011
2011 8-2011 203 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2010 a január 2011, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK za obdobie roka 2010, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I.polroka 2011 Uznesenie č.203/2011
2011 8-2011 204 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita Uznesenie č.204/2011
2011 8-2011 205 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení VZN KSK č. 4/2010 Uznesenie č.205/2011
2011 8-2011 206 Poskytnutie dotácie nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytnovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.206/2011
2011 8-2011 207 Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.207/2011
2011 8-2011 208 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2009/2010 Uznesenie č.208/2011
2011 8-2011 209 Zmena uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 20/2010 Uznesenie č.209/2011
2011 8-2011 210 Vymenovanie riaditeľa Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach Uznesenie č.210/2011
2011 8-2011 211 Vymenovanie riaditeľa Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.211/2011
2011 8-2011 212 Personálne otázky Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.212/2011
2011 8-2011 213 Rozdelenie finančných prostriedkov z verejnej zbierky určenej pre pomoc obciam postihnutým povodňami v roku 2010 Uznesenie č.213/2011
2011 8-2011 214 Rozhodnutie o prebytočnosti a prevod nehnuteľností na ul. ČSA v Spišskej Novej Vsi Uznesenie č.214/2011
2011 8-2011 215 Rozhodnutie o prebytočnosti a prevod nehnuteľnosti v obci Košická Belá Uznesenie č.215/2011
2011 8-2011 216 Rozhodnutie o prebytočnosti a prevod nehnuteľností na Domaši Uznesenie č.216/2011
2011 8-2011 217 Rozhodnutie o prebytočnosti a prevod nehnuteľností na Poľskej ulici v Košiciach Uznesenie č.217/2011
2011 8-2011 218 Rozhodnutie o prebytočnosti a prevod nehnuteľností na Železničnej ul. v Čiernej nad Tisou Uznesenie č.218/2011
2011 8-2011 219 Predaj nehnuteľností v obci Šemša Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Uznesenie č.219/2011
2011 8-2011 220 Prevod spoluvlastníckeho podielu k budove na Národnej triede v Košiciach Uznesenie č.220/2011
2011 8-2011 221 Schválenie opakovanej doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol.s r.o. Uznesenie č.221/2011
2011 8-2011 222 Odplatný prevod akcií Košického samosprávneho kraja v spoločnosti AGROCENTRA, akciová spoločnosť Michalovce Uznesenie č.222/2011
2011 8-2011 223 Spolufinancovanie projektu "Mobilita v Alpách a Karpatoch" v rámci Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa Uznesenie č.223/2011