Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2011 9-2011 224 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.224/2011
2011 9-2011 225 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.225/2011
2011 9-2011 226 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2011 Uznesenie č.226/2011
2011 9-2011 227 Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia na Strednej odbornej škole, Ostrovského č. 1, Košice Uznesenie č.227/2011
2011 9-2011 228 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.228/2011
2011 9-2011 229 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2010 Uznesenie č.229/2011
2011 9-2011 230 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2011 Uznesenie č.230/2011
2011 9-2011 231 Aktualizácia zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2011 a poskytnutie dotácie nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.231/2011
2011 9-2011 232 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.232/2011
2011 9-2011 233 Predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o dočasnom prevode akcií v spoločnostiach NsP Spišská Nová Ves, a. s., NsP Trebišov, a. s., NsP sv. Barbory Rožňava, a. s. a NsP Štefana Kukuru Michalovce, a. s. Uznesenie č.233/2011
2011 9-2011 234 Odklad splátok návratných finančných výpomocí pre nemocnice s poliklinikami v zakladateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.234/2011
2011 9-2011 235 Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.235/2011
2011 9-2011 236 Štandardizácia regionálnych knižníc - strategický materiál Uznesenie č.236/2011
2011 9-2011 237 Aktivity kultúrnych zariadení Košického samosprávneho kraja k Roku kresťanskej kultúry 2010 Uznesenie č.237/2011
2011 9-2011 238 Koncepcia rozvoja kreatívnej ekonomiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.238/2011
2011 9-2011 239 Informatívna správa o implementácii projektu KNOWBRIDGE Uznesenie č.239/2011
2011 9-2011 240 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.240/2011
2011 9-2011 241 Vymenovanie riaditeľa Divadla Thália Színház v Košiciach Uznesenie č.241/2011
2011 9-2011 242 Vymenovanie riaditeľa Vlastivedného múzea v Trebišove Uznesenie č.242/2011
2011 9-2011 243 Personálne zmeny v DSS Kráľovce n.o. Uznesenie č.243/2011
2011 9-2011 244 Personálne otázky Finančnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.244/2011
2011 9-2011 245 Personálne otázky Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.245/2011
2011 9-2011 246 Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.246/2011
2011 9-2011 247 Kúpa pozemkov od Obce Vyšná Slaná Uznesenie č.247/2011
2011 9-2011 248 Predaj chaty v obci Košická Belá Uznesenie č.248/2011
2011 9-2011 249 Predaj chát na Domaši Uznesenie č.249/2011
2011 9-2011 250 Predaj areálu na Poľskej ulici v Košiciach Uznesenie č.250/2011
2011 9-2011 251 Predaj spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach na Dopravnej ulici v Trebišove Uznesenie č.251/2011
2011 9-2011 252 Predaj pozemkov Košického samosprávneho kraja pod garážami vo vlastníctve tretích osôb Uznesenie č.252/2011
2011 9-2011 253 Predaj pozemkov na Farskej ulici v Michalovciach Uznesenie č.253/2011