Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2012 14-2012 366 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.366/2012
2012 14-2012 367 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.367/2012
2012 14-2012 368 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2011 a január 2012, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2011 Uznesenie č.368/2012
2012 14-2012 369 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007-2013 Uznesenie č.369/2012
2012 14-2012 370 Aktualizácia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007 - 2013 Uznesenie č.370/2012
2012 14-2012 371 Tvorba efektívnej siete škôl, študijných a učebných odborov na stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja odpovedajúcej požiadavkám trhu práce Uznesenie č.371/2012
2012 14-2012 372 Politika súdržnosti EÚ v programovacom období 2014 - 2020, Návrh nadregionálnej stratégie Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.372/2012
2012 14-2012 373 Informatívna správa o programe Terra Incognita Uznesenie č.373/2012
2012 14-2012 374 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.374/2012
2012 14-2012 375 Zmena uznesenia č. 361/2011 z 13. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 12. decembra 2011 v Košiciach - Určenie spôsobu prevodu nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves Uznesenie č.375/2012
2012 14-2012 376 Riešenie havarijného stavu cesty II/535 v katastrálnom území obce Mlynky a spôsob financovania Uznesenie č.376/2012
2012 14-2012 377 Doplnenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 698 zo dňa 22.6.2009 k spolufinancovaniu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – Regionálny operačný program, prioritná os 5: region. komunikácie zabezpečujúce dopr. obslužnosť regiónov Uznesenie č.377/2012
2012 14-2012 378 Zmena uznesenia č. 306/2011 a predloženie projektu „Ostrovy kultúry, Otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica podľa písomného vyzvania ROP-7.1-2012/01, Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 Uznesenie č.378/2012