Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2012 15-2012 379 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.379/2012
2012 15-2012 380 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.380/2012
2012 15-2012 381 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2012 Uznesenie č.381/2012
2012 15-2012 382 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2011 Uznesenie č.382/2012
2012 15-2012 383 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012 Uznesenie č.383/2012
2012 15-2012 384 Zoznam trvalo podporených podujatí na rok 2012 a poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.384/2012
2012 15-2012 385 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.385/2012
2012 15-2012 386 Vzdanie sa odmeny poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a podpredsedov Košického samosprávneho kraja na verejnoprospešný účel obnovy a ochrany kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka Uznesenie č.386/2012
2012 15-2012 387 VZN KSK,ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.3/2010 o podmienkach poskytovania fin. príspevku akreditovanému subjektu,právnickej osobe,fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území KSK Uznesenie č.387/2012
2012 15-2012 388 Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov Uznesenie č.388/2012
2012 15-2012 389 Financovanie rozvoja dopravnej infraštruktúry v Programovacom období 2014 – 2020, návrh legislatívnych zmien v politike súdržnosti EÚ Uznesenie č.389/2012
2012 15-2012 390 Vyhodnotenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2011 Uznesenie č.390/2012
2012 15-2012 391 Vyhodnotenie inovačných zámerov a inovačných projektov v Košickom samosprávnom kraji za roky 2010 - 2011 Uznesenie č.391/2012
2012 15-2012 392 Akčný plán v sektore obnoviteľných zdrojov energie – informatívna správa Uznesenie č.392/2012
2012 15-2012 393 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Budovanie strategického spravodajského systému PHSR KSK" Uznesenie č.393/2012
2012 15-2012 394 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja" Uznesenie č.394/2012
2012 15-2012 395 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Program budovania logistického centra pre agrokomodity v Košickom kraji" Uznesenie č.395/2012
2012 15-2012 396 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Stratégia zvýšenia zamestnateľnosti prostredníctvom celoživotného vzdelávania v Košickom kraji" Uznesenie č.396/2012
2012 15-2012 397 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Štúdia vytvorenia integrovaného systému nakladania s odpadmi v Košickom kraji" Uznesenie č.397/2012
2012 15-2012 398 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Stratégia na zmiernenie sociálnej exklúzie v Košickom kraji" Uznesenie č.398/2012
2012 15-2012 399 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Stratégia trvalej udržateľnosti financovania ciest II. a III. triedy v Košickom kraji" Uznesenie č.399/2012
2012 15-2012 400 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013 - 2020" Uznesenie č.400/2012
2012 15-2012 401 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Regionálna surovinová politika pre oblasť nerastných surovín" Uznesenie č.401/2012
2012 15-2012 402 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Plán využívania obnoviteľných zdrojov energie v Košickom kraji z pohľadu udržateľnosti a energetickej efektívnosti" Uznesenie č.402/2012
2012 15-2012 403 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Stratégia a realizácia marketingu pre Košický samosprávny kraj" Uznesenie č.403/2012
2012 15-2012 404 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Štúdia realizovateľnosti Vedecko technologického parku pre Košický kraj" Uznesenie č.404/2012
2012 15-2012 405 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1.d - "Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji" Uznesenie č.405/2012
2012 15-2012 406 Informácia o čerpaní eurofondov Národného strategického referenčného rámca Uznesenie č.406/2012
2012 15-2012 407 Dlhodobý nájom majetku Košického samosprávneho kraja pre účely zriadenia kultúrneho centra s kreatívnym hub-om Uznesenie č.407/2012
2012 15-2012 408 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2010/2011 Uznesenie č.408/2012