Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2012 16-2012 427 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.427/2012
2012 16-2012 428 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.428/2012
2012 16-2012 429 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2012, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2012 Uznesenie č.429/2012
2012 16-2012 430 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012 Uznesenie č.430/2012
2012 16-2012 431 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.431/2012
2012 16-2012 432 Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených koncepcií rozvoja v oblasti školstva Uznesenie č.432/2012
2012 16-2012 433 Služba na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie (TE) na školách a školských zariadeniach v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a dosiahnutie hmotného prospechu a výhody pre verejného obstarávateľa Uznesenie č.433/2012
2012 16-2012 434 Nominácia členov za Košický samosprávny kraj do dozorných rád nemocníc s poliklinikami Uznesenie č.434/2012
2012 16-2012 435 Regionálna inovačná stratégia Košického samosprávneho kraja – analytická časť Uznesenie č.435/2012
2012 16-2012 436 IKT profil Košického samosprávneho kraja – informatívna správa Uznesenie č.436/2012
2012 16-2012 437 Informácia o implementácii projektov v OP HU - SK – vyhodnotenie 4. výzvy Uznesenie č.437/2012
2012 16-2012 438 Schválenie kofinancovania sektorovej stratégie v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1d - "Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020" Uznesenie č.438/2012
2012 16-2012 439 Krajská organizácia cestovného ruchu Uznesenie č.439/2012
2012 16-2012 440 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2011 a Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2012 Uznesenie č.440/2012
2012 16-2012 441 Informácia o vyhodnotení zimnej údržby ciest za obdobie 2011/2012 Uznesenie č.441/2012
2012 16-2012 442 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.442/2012
2012 16-2012 443 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2012 Uznesenie č.443/2012
2012 16-2012 444 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2012 Uznesenie č.444/2012
2012 16-2012 445 Delegovanie poslankyne Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za členku do Výboru pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach Uznesenie č.445/2012
2012 16-2012 446 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 Uznesenie č.446/2012
2012 16-2012 447 Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 Uznesenie č.447/2012
2012 16-2012 448 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu KSK za rok 2011 Uznesenie č.448/2012
2012 16-2012 449 Návrh na zrušenie súčastí Strednej odbornej školy technickej, Partizánska 1, Michalovce k 30. 06. 2012 a Strednej priemyselnej školy, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves k 31. 08. 2012 Uznesenie č.449/2012
2012 16-2012 450 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Rakovec nad Ondavou priamym predajom Uznesenie č.450/2012
2012 16-2012 451 Spôsob prevodu vlastníctva pozemov v k. ú. Helcmanovce priamym predajom Uznesenie č.451/2012
2012 16-2012 452 Petícia občanov obce Nálepkovo k rekonštrukcii cesty II. triedy/546 Uznesenie č.452/2012