Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2012 17-2012 453 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.453/2012
2012 17-2012 454 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.454/2012
2012 17-2012 455 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2012 Uznesenie č.455/2012
2012 17-2012 456 Informácia o výsledku kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch v KSK Uznesenie č.456/2012
2012 17-2012 457 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2012 Uznesenie č.457/2012
2012 17-2012 458 Poskytnutie dotácie nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.458/2012
2012 17-2012 459 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.459/2012
2012 17-2012 460 Zmena spôsobu financovania a právnej formy príspevkových organizácií na rozpočtové organizácie Uznesenie č.460/2012
2012 17-2012 461 Priority zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 - 2015 Uznesenie č.461/2012
2012 17-2012 462 Návrh na zrušenie neziskovej organizácie Domov sociálnych služieb Kráľovce, n.o. Uznesenie č.462/2012
2012 17-2012 463 Informatívna správa o schválení riadnych individuálnych účtovných závierok a výročných správ nemocníc s poliklinikami, akciových spoločností za rok 2011 Uznesenie č.463/2012
2012 17-2012 464 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja v rámci operačnéoho OP: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú Uznesenie č.464/2012
2012 17-2012 465 Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 104/2010 časť II. bod 5. zo dňa 28. júna 2010 Uznesenie č.465/2012
2012 17-2012 466 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1d - Štúdia stabilizácie a rozvoja regionálneho trhu práce v IT sektore v Košickom kraji Uznesenie č.466/2012
2012 17-2012 467 Schválenie kofinancovania sektorových stratégií v rámci výzvy ROP opatrenie 4.1d - Inovatívne finančné nástroje a ich využitie v podmienkach KSK Uznesenie č.467/2012
2012 17-2012 468 Zmena uznesenia č. 51/2010 zo dňa 19. apríla 2010, ktorým bol schválený Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.468/2012
2012 17-2012 469 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.469/2012
2012 17-2012 470 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.470/2012
2012 17-2012 471 Informácia o riešení stavu cesty II. triedy/546 Nálepkovo Uznesenie č.471/2012
2012 17-2012 472 Odpustenie dlhu Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, n.o. Uznesenie č.472/2012
2012 17-2012 473 Priamy predaj pozemkov v k. ú. Helcmanovce Uznesenie č.473/2012
2012 17-2012 474 Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišský Hrušov na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.474/2012
2012 17-2012 475 Zrušenie uznesenia č. 258/2011 zo dňa 18. apríla 2011 - "Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov v Rožňave", schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Rožňava na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienok obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.475/2012
2012 17-2012 476 Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Stratená na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.476/2012
2012 17-2012 477 Nájom nehnuteľností na Južnej triede 2 v Košiciach pre Arcidiecéznu charitu Košice Uznesenie č.477/2012