Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2012 18-2012 478 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.478/2012
2012 18-2012 479 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.479/2012
2012 18-2012 480 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2012 Uznesenie č.480/2012
2012 18-2012 481 Poskytnutie dotácií nad 3300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.481/2012
2012 18-2012 482 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.482/2012
2012 18-2012 483 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.483/2012
2012 18-2012 484 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 3. etapa Uznesenie č.484/2012
2012 18-2012 485 Zmena organizácie Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.485/2012
2012 18-2012 486 Udelenie verejných ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja pre jednotlivcov a kolektívy v roku 2012 Uznesenie č.486/2012
2012 18-2012 487 Spolufinancovanie projektu Cyklotrasa Veľký Milič Uznesenie č.487/2012
2012 18-2012 488 Správa o činnosti organizátora regionálnej integrovanej dopravy - ORID, s.r.o. Košice Uznesenie č.488/2012
2012 18-2012 489 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.489/2012
2012 18-2012 490 Návrh na postúpenie pohľadávky Košického samosprávneho kraja voči spoločnosti Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. Uznesenie č.490/2012
2012 18-2012 491 Návrh na postúpenie pohľadávok KSK voči spoločnostiam NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s., NsP Spišská Nová Ves, a.s., NsP Trebišov, a.s. a NsP sv. Barbory Rožňava, a.s. Uznesenie č.491/2012
2012 18-2012 492 Nájom nebytových priestorov v budove na Turgenevovej ulici č. 36 v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre SČK, územný spolok Košice - mesto Uznesenie č.492/2012
2012 18-2012 493 Nájom pozemku v k. ú. Trebišov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre VETERINÁRIUS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov Uznesenie č.493/2012
2012 18-2012 494 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Uznesenie č.494/2012
2012 18-2012 495 Spôsob prevodu vlastníctva garáží v k. ú. Spišská Nová Ves priamym predajom Uznesenie č.495/2012
2012 18-2012 496 Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Moldava nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre mesto Moldava nad Bodvou Uznesenie č.496/2012
2012 18-2012 497 Prevod vlastníctva chaty a pozemku v k. ú. Bukovec Uznesenie č.497/2012
2012 18-2012 498 Prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Kráľovský Chlmec pre vlastníkov obytného domu Uznesenie č.498/2012
2012 18-2012 499 Zrušenie uzn. č. 418/2012 zo dňa 16.4.2012-Spôsob prevodu budovy a pozemku v k.ú. K.Chlmec na ul.Pri štadióne č.69 v K.Chlmci na základe OVS a schválenie podmienok OVS,schválenie spôsobu prevodu vlast.nehnut. v k.ú. K.Chlmec na základe OVS a podmienok OVS Uznesenie č.499/2012
2012 18-2012 500 Zrušenie uzn. č. 44/2010 zo dňa 8. februára 2010 - Schválenie OVS na predaj areálu na Popradskej ulici 1 v Košiciach, schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Terasa, na Popradskej ulici 1 v Košiciach na základe OVS a podmienok OVS Uznesenie č.500/2012
2012 18-2012 501 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kráľovský Chlmec z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.501/2012