Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2012 19-2012 502 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.502/2012
2012 19-2012 503 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.503/2012
2012 19-2012 504 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie október a november 2012, Plán kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2013 Uznesenie č.504/2012
2012 19-2012 505 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2012 Uznesenie č.505/2012
2012 19-2012 506 Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2013 - 2015 Uznesenie č.506/2012
2012 19-2012 507 Informácia o poskytnutých dotáciách z vlastných príjmov Košického samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.507/2012
2012 19-2012 508 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.508/2012
2012 19-2012 509 Návrh reštrukturalizácie dlhodobých záväzkov Košického samosprávneho kraja z roku 2010 Uznesenie č.509/2012
2012 19-2012 510 Návrh na zrušenie obchodných spoločností Správa majetku KSK, spol. s r.o.,Správa nebytových priestorov,spoločnosť s ručením obmedzeným a návrh na zmenu názvu a rozšírenie predmetu činnosti rozpočtovej organizácie Správa záväzkov a pohľadávok Uznesenie č.510/2012
2012 19-2012 511 Návrh na založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Uznesenie č.511/2012
2012 19-2012 512 Informatívna správa spoločnosti Svet zdravia, a.s. o aktuálnom stave, rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji a dostavbe pavilónu NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s. Uznesenie č.512/2012
2012 19-2012 513 Založenie neziskovej organizácie PRO COMITATU, n.o. Uznesenie č.513/2012
2012 19-2012 514 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2013 Uznesenie č.514/2012
2012 19-2012 515 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2013 Uznesenie č.515/2012
2012 19-2012 516 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.516/2012
2012 19-2012 517 Vymenovanie riaditeľa Strediska krízovej intervencie do funkcie Uznesenie č.517/2012
2012 19-2012 518 Návrh na poskytnutie finančného príspevku pre miestne akčné skupiny v Košickom kraji na podporu realizácie Integrovaných stratégií rozvoja územia Uznesenie č.518/2012
2012 19-2012 519 Prevod vlastníctva garáží v k. ú. Spišská Nová Ves priamym predajom Uznesenie č.519/2012
2012 19-2012 520 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Cejkov z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.520/2012
2012 19-2012 521 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k.ú. Kráľovský Chlmec priamym predajom Uznesenie č.521/2012
2012 19-2012 522 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Ardovo z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Uznesenie č.522/2012