Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2013 20-2013 523 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.523/2013
2013 20-2013 524 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.524/2013
2013 20-2013 525 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie december 2012 a január 2013, Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za obdobie roka 2012 Uznesenie č.525/2013
2013 20-2013 526 Dodatok č. 5, ktorým sa menia Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.526/2013
2013 20-2013 527 Schválenie príspevku Košického samosprávneho kraja pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košický kraj pre rok 2013 Uznesenie č.527/2013
2013 20-2013 528 Zrušenie uznesení č. 298/2011, 299/2011, 300/2011, 301/2011 a 302/2011 zo dňa 22.8.2011 Uznesenie č.528/2013
2013 20-2013 529 Schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - Cesty KSK 6 - Košice okolie - napojenie obcí na Košice Uznesenie č.529/2013
2013 20-2013 530 Schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - Cesty KSK 7 - Spišská Nová Ves - napojenie obcí na SNV a Gelnicu Uznesenie č.530/2013
2013 20-2013 531 Schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - Cesty KSK 8 - Trebišov -napojenie obcí na Trebišov a Sečovce Uznesenie č.531/2013
2013 20-2013 532 Schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - Cesty KSK 9 - Michalovce - napojenie obcí na Michalovce a Sobrance Uznesenie č.532/2013
2013 20-2013 533 Schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – ROP, prioritná os 5: regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - Cesty KSK 10 - Rožňava - napojenie na Rožňavu Uznesenie č.533/2013
2013 20-2013 534 Zmena uzn. Zast.KSK č.464/2012 zo dňa 27.8.2012 Intenzita pomoci–spolufin.stredných škôl v zriaď.pôsobnosti samosprávneho kraja v rámci OP:Vzdel.,Prioritná os:1 Reforma systému vzdel. a odbornej prípravy,Opatr 1.1:Premena trad. školy na modernú Uznesenie č.534/2013
2013 20-2013 535 Informatívna správa o implementácii projektov cezhraničnej spolupráce ENPI – HU-SK-RO-UA (vyhodnotenie 3. výzvy) Uznesenie č.535/2013
2013 20-2013 536 Vystúpenie Košického samosprávneho kraja zo Združenia európskych regiónov Uznesenie č.536/2013
2013 20-2013 537 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.537/2013
2013 20-2013 538 Určenie odmeny likvidátorom zrušených obchodných spoločností Správa nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným a Správa majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. Uznesenie č.538/2013
2013 20-2013 539 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Michalovce z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.539/2013
2013 20-2013 540 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Severné Mesto v Košiciach pre vlastníkov garáží Uznesenie č.540/2013
2013 20-2013 541 Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k. ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.541/2013
2013 20-2013 542 Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku v k. ú. Stráňany na ul. Školská 3 v Michalovciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.542/2013
2013 20-2013 543 Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Kysak priamym predajom Uznesenie č.543/2013
2013 20-2013 544 Prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Kráľovský Chlmec priamym predajom Uznesenie č.544/2013
2013 20-2013 545 Zmena uznesenia č. 42/2010 zo dňa 8. februára 2010 - Schválenie nájmu nebytových priestorov po uplynutí doby nájmu na 5 rokov v správe Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. Uznesenie č.545/2013
2013 20-2013 546 Spolupráca medzi Košickým samosprávnym krajom a departmentom Oise vo Francúzsku a návrh Rámcovej dohody o spolupráci Uznesenie č.546/2013