Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2013 21-2013 547 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.547/2013
2013 21-2013 548 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.548/2013
2013 21-2013 549 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie február a marec 2013 Uznesenie č.549/2013
2013 21-2013 550 Informácia o výsledku kontroly vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave Uznesenie č.550/2013
2013 21-2013 551 Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2012 Uznesenie č.551/2013
2013 21-2013 552 Informácia o vývoji financovania projektov EÚ v roku 2013 a vyčíslenie predpokladaného dopadu na úvery a rozpočet Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.552/2013
2013 21-2013 553 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2013 Uznesenie č.553/2013
2013 21-2013 554 Zoznam trvalo podporených podujatí na rok 2013 a poskytnutie dotácií nad 3 300 Eur v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.554/2013
2013 21-2013 555 Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2011/2012 Uznesenie č.555/2013
2013 21-2013 556 Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2012, Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2013 Uznesenie č.556/2013
2013 21-2013 557 Vyhodnotenie inovačných zámerov a inovačných projektov v Košickom samosprávnom kraji za roky 2011 - 2012 Uznesenie č.557/2013
2013 21-2013 558 Spolufinancovanie projektov z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika- Slovenská republika 2007-2013 - "Obnova ciest k hraničnému prechodu SR - MR Veľký Kamenec - Pácin" Uznesenie č.558/2013
2013 21-2013 559 Spolufinanc.proj. z ROP-opatrenie 5.1 Reg.komunikácie zabezp.dopr.obslužnosť regiónov-obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutými povodňami-výzva ROP-5.1.2013/01-Cesty KSK 11-obnova povodňami poškodených ciest v okr. Košice-okolie Uznesenie č.559/2013
2013 21-2013 560 Spolufinanc.proj. z ROP-opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov-obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutými povodňami-výzva ROP-5.1.2013/01-Cesty KSK 12-obnova povodňami poškodených ciest v okr.Gelnica Uznesenie č.560/2013
2013 21-2013 561 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stred. škôl v zriaď. pôsobnosti samospr. kraja v rámci OP: Vzdelávanie, Prior. os: 3 Podpora vzdelávania osôb s osobit. vzdel. potrebami, Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdel. úrovne príslušníkov marginal. rómskych komunít Uznesenie č.561/2013
2013 21-2013 562 Intenzita pomoci – spolufinancovanie stred. škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samospr. kraja v rámci operačného programu: Vzdelávanie, Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odb. prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú Uznesenie č.562/2013
2013 21-2013 563 Informatívna správa o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja Uznesenie č.563/2013
2013 21-2013 564 Informatívna správa o realizácii plnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2007-2013(aktualizácia do roku 2015) Uznesenie č.564/2013
2013 21-2013 565 Informatívna správa o ukončení aktivít projektu INFOTOUR „Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách na území Košického samosprávneho kraja“ Uznesenie č.565/2013
2013 21-2013 566 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.566/2013
2013 21-2013 567 Zmena v sieti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.567/2013
2013 21-2013 568 Vzdanie sa Ing. Jána Süliho členstva v Rade školy pri Gymnáziu, Poštová 9, Košice a delegovanie nového člena do Rady školy pri Gymnáziu, Poštová 9, Košice ako zástupcu zriaďovateľa z radov poslancov Uznesenie č.568/2013
2013 21-2013 569 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Severné Mesto v Košiciach pre vlastníka garáže Uznesenie č.569/2013
2013 21-2013 570 Prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Kysak priamym predajom Uznesenie č.570/2013
2013 21-2013 571 Zmena uznesenia č.541/2013 z 20.zasadnutia Z KSK konaného dňa 25.02.2013 v Košiciach - Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k.ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.571/2013