Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2013 22-2013 572 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.572/2013
2013 22-2013 573 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.573/2013
2013 22-2013 574 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie apríl a máj 2013, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II. polroka 2013 Uznesenie č.574/2013
2013 22-2013 575 Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sídla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií Uznesenie č.575/2013
2013 22-2013 576 Informatívna správa o implementácii eurofondov v Košickom samosprávnom kraji v programovacom období 2007 – 2013 so stavom k 31. 3. 2013 Uznesenie č.576/2013
2013 22-2013 577 Informatívna správa Svet zdravia, a.s. o aktuálnom stave a rozvoji nemocníc v Košickom samosprávnom kraji a výstavbe pavilónu v NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s. Uznesenie č.577/2013
2013 22-2013 578 Priebežné vyhodnotenie cieľov a priorít vyplývajúcich zo Stratégií prijatých Zastupiteľstvom KSK:Stratégia rozvoja CR v regióne NP Slovenský kras,Stratégia rozvoja CR v regióne Dolný Zemplín,Stratégia rozvoja CR v regióne NP Slovenský raj Uznesenie č.578/2013
2013 22-2013 579 Vyhodnotenie zimnej údržby ciest II. a III. triedy v zimnom období 2012/2013 Uznesenie č.579/2013
2013 22-2013 580 Informácia o vyhodnotení Národnej stratégie regionálneho rozvoja za rok 2012 Uznesenie č.580/2013
2013 22-2013 581 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2013 Uznesenie č.581/2013
2013 22-2013 582 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2013 Uznesenie č.582/2013
2013 22-2013 583 Reštrukturalizácia dlhodobých záväzkov z dodávateľských úverov – PPP 2007 Uznesenie č.583/2013
2013 22-2013 584 Správa o hospodárení Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 Uznesenie č.584/2013
2013 22-2013 585 Správa o hospodárení Správy majetku Košického samosprávneho kraja, spol. s r.o. za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 Uznesenie č.585/2013
2013 22-2013 586 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.586/2013
2013 22-2013 587 Ústna informácia o stave podania Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2012 Uznesenie č.587/2013
2013 22-2013 588 Rozšírenie nájmu nebytových priestorov na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.588/2013
2013 22-2013 589 Nájom pozemku v k. ú. Terasa na Medickej ulici 2 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.589/2013
2013 22-2013 590 Zmena uznesenia č. 541/2013 zo dňa 25. februára 2013 - Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v k. ú. Spišská Nová Ves na ul. Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.590/2013
2013 22-2013 591 Zmena uznesenia č. 542/2013 zo dňa 25. februára 2013 - Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku v k. ú. Stráňany na ul. Školská 3 v Michalovciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.591/2013
2013 22-2013 592 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.592/2013
2013 22-2013 593 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností na Bačíkovej ulici 7 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.593/2013
2013 22-2013 594 Zrušenie uzn. č. 476/2012 zo dňa 27.augusta 2012 - Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľností v k.ú. Stratená na základe OVS a podmienky OVS,schválenie spôsobu prevodu a prevodu vlast.nehnut. v k.ú. Stratená z dôvodov hodných osob.zreteľa pre mesto Dobšiná Uznesenie č.594/2013
2013 22-2013 595 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Olcnava z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.595/2013
2013 22-2013 596 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Veľké Kapušany pre Východoslovenskú distribučnú a. s. Uznesenie č.596/2013
2013 22-2013 597 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemkov v k. ú. Hnilčík z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.597/2013
2013 22-2013 598 Odplatný prevod akcií Košického samosprávneho kraja v obchodnej spoločnosti INTERHOTEL KOŠICE a.s. Uznesenie č.598/2013