Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2013 23-2013 599 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.599/2013
2013 23-2013 600 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.600/2013
2013 23-2013 601 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie jún a júl 2013 Uznesenie č.601/2013
2013 23-2013 602 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2013 Uznesenie č.602/2013
2013 23-2013 603 Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2013 Uznesenie č.603/2013
2013 23-2013 604 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.604/2013
2013 23-2013 605 Vymenovanie riaditeľa Kultúrneho centra Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.605/2013
2013 23-2013 606 Združenie finančných prostriedkov KSK a Mesta SNV na účely rekonštrukcie kolkárskych dráh v objekte prevádzkovej budovy-kolkárne vo vlastníctve mesta SNV a v správe Správy technických zariadení mesta SNV Uznesenie č.606/2013
2013 23-2013 607 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie Uznesenie č.607/2013
2013 23-2013 608 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o zrušení Strednej odbornej školy pôšt a telekomunikácií, Palackého 14, Košice Uznesenie č.608/2013
2013 23-2013 609 Plán rozvoja a modernizácie ciest II. a III. triedy na území Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.609/2013
2013 23-2013 610 Informácia o stratégii rozvoja verejnej osobnej dopravy v Košickom samosprávnom kraji na roky 2014- 2020 Uznesenie č.610/2013
2013 23-2013 611 Informatívna správa o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj Uznesenie č.611/2013
2013 23-2013 612 Informácia o záveroch z konferencie „Budúcnosť dopravy v meste Košice a Košickom kraji“ konanej dňa 25.-26.06.2013 v Košiciach Uznesenie č.612/2013
2013 23-2013 613 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. Uznesenie č.613/2013
2013 23-2013 614 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Michalovce Uznesenie č.614/2013
2013 23-2013 615 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Plešivec Uznesenie č.615/2013
2013 23-2013 616 Zrušenie uznesenia č. 475/2012 zo dňa 27. augusta 2012, schválenie spôsobu prevodu a prevod vlastníctva pozemku v k. ú. Rožňava na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.616/2013
2013 23-2013 617 Zrušenie uznesenia č. 500/2012 zo dňa 22. októbra 2012, schválenie spôsobu prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Terasa, na Popradskej ulici 1 v Košiciach na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.617/2013
2013 23-2013 618 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Ružín na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.618/2013
2013 23-2013 619 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva nehnuteľností v k. ú. Strážske na základe obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže Uznesenie č.619/2013
2013 23-2013 620 Spôsob prevodu a prevod vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku v k. ú. Moldava nad Bodvou z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre mesto Moldava nad Bodvou Uznesenie č.620/2013