Prehľad uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Prehľad uznesení :

Rok Zasadnutie Číslo Názov Text uznesenia
2013 25-2013 626 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.626/2013
2013 25-2013 627 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.627/2013
2013 25-2013 628 Správa o výsledkoch kontroly za obdobie august a september 2013, Plán kontrolnej činnosti na obdobie II.polroka 2013 - doplnok Uznesenie č.628/2013
2013 25-2013 629 Informatívna správa o ukončení projektu BICY – Cities & Regions of Bicycles Uznesenie č.629/2013
2013 25-2013 630 Zhodnotenie 10 ročnej činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (2003 - 2013) Uznesenie č.630/2013
2013 25-2013 631 Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji Uznesenie č.631/2013
2013 25-2013 632 Informácia o realizácii projektu EHMK Uznesenie č.632/2013
2013 25-2013 633 Informácia o výsledku preverenia podnetov na Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice a Strednej odbornej škole drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves Uznesenie č.633/2013
2013 25-2013 634 Spôsob prevodu a prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku v k. ú. Stráňany na ul. Školská 3 v Michalovciach z dôvodov hodných osobitného zreteľa Uznesenie č.634/2013
2013 25-2013 635 Zmena uznesenia č. 450/2012 zo dňa 25. júna 2012 - Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Rakovec nad Ondavou priamym predajom Uznesenie č.635/2013
2013 25-2013 636 Spôsob prevodu vlastníctva pozemku v k. ú. Michalovce priamym predajom Uznesenie č.636/2013
2013 25-2013 637 Ústna informácia predsedu Košického samosprávneho kraja o zhodnotení činnosti za uplynulé obdobie Uznesenie č.637/2013